tiistai 26. toukokuuta 2009

Ympäristötarkastajan määräaikaisen työsuhteen päättäminen oudolla tavalla


Raili Myllylä


Kalajoen kaupunginvaltuusto käsitteli 26.5.2009 klo 18.30 alkaneessa kokouksessa talousarvion 2009 muutoksia. Talousarvion tasapainottamistarve oli 650 000 euroa. Kalajoen kaupunginvaltuustossa nousi esille peruspalveluiden turvaaminen ja ennenkaikkea tuntikehykset. Useassa puheenvuorossa, muun muassa Terttu Myllylahti, Hanna Halmeenpää, Miika Heikkilä ja Erkki Aho kiinnittivät vakavaa huomioita siihen, että tuntikehyksiä ei voi supistaa 50 000 eurolla heikentemättä palvelutasoa.

Toinen asia mikä nousi erittäin voimakkaasti esille oli ympäristötarkastajan määräaikaisen työsopimuksen päättäminen. Vt. ympäristötarkastajan määräaikainen työsopimus päättyy 31.5.2009 ja sopimus on äitiysloman sijaisuudesta. Viran vakinainen haltija on päättänyt jatkaa lomaansa ja vt.ympäristötarkastaja, joka on hoitanut tehtävää kiitettävästi, on ollut valmis jatkamaan vt.ympäristötarkastajana. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on päättänyt ettei määräaikaista työsuhdetta jatketa.

Koska kysymyksessä on lakisääteisten tehtävien hoitaminen, niin silloin valuutetuille olisi pitänyt esittää miten asiat jatkosssa hoidetaan. Pyysin selvitystä kysymällä asiaa usemman kerran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylältä sekä kaupunginjohtaja Jukka Puoskarilta sekä tekniseltä johtajalta Erkki Hirsimäeltä. Kukaan heistä ei osannut vastata kysymykseeni.

Valtuutettuilla oli luonnollisesti huoli siitä miten lakisääteiset palvelut hoidetaan. Siksi valtuutettu Jorma Untinen (Pro Kalajoki) esitti, että nykyisen ynmpäristötarkastajan määräaiakista työsuhdetta jatketaan niin kauan kunnes vakinainen viranhaltija palaa lomaltaan. Valtuutettu Erkki Aho (Pro Kalajoki) kannatti valtuutettu Jorma Untisen esitystä. Asia meni äänestykseen. Äänestyksessä kaupunginhallituksen kanta, jossa ei ollut mitään mainitaan siitä miten lakisääteiset ympäristöpalvelut hoidetaan voitti äänin 23-10. Kaksi eli kristilliset äänesti tyhjää.

Kymmenen Untisen ehdotuksen puolesta äänestänyttä valtuutettua olivat Vuokko Saari, Mari Niemelä, Erkki Aho, Kari Untinen, Jorma Untinen, Terttu Myllylahti, Liisa Tanska, Timo Suni, Sirkka-Alho Konu ja Väinö Hietala. Merkille pantavaa on se, että kaikki valtuutetut olivat päivän aikana saaneet kaksi sähköpostia, toisen vt. ympäristötarkastajalta ja toisen kaupunginjohtajalta. Ennen äänestystä muistutin kaikkia valtuutettuja siitä, että he ovat saaneet kaksi sähköpostia ja äänestyksellä on myös juridinen puolensa.

Toteutuuko syrjintärikos?


Tässä on kaikille valtuutetuille lähetetyt sähköpostit, joista jokainen lukija voi päätellä toteutuuko syrjintärikos ja syyllistyivätkö myös äänestyksessä voittaneet valtuutetut syrjintärikokseen. Poliisi joutuu tekemään asiassa ratkaisunsa.

Taustatietoja vs. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään määräaikaisen työsuhteen päättämisen perusteista.

8.4.2009 Kalajoen Seudussa julkaistiin Hanna Halmeenpään kirjoittama kriittinen yleisönosastokirjoitus liittyen Kalajoen kaupungin toimiin maakauppa-asiassa. Kyseisen maakaupan seurauksena kaupunki otti 200 000 € velkaa. Lisäksi kaupunki luovutti vaihdossa n. 28 ha omistuksessaan olleesta Natura 2000 –luonnonsuojelualueesta ja harjujensuojelualueesta, kysymättä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen (ympäristölautakunta) kantaa asiaan.

9.4.2009 Kaupunginjohtajan pitämä puhuttelu vs. ympäristötarkastajalle
Läsnä: Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja, Erkki Hirsimäki, tekninen johtaja, Riku Halmeenpää, vs. ympäristötarkastaja


Puhuttelun sisältö: Puoskari oli omien sanojensa mukaan täysin kyllästynyt siihen, että lehdissä kirjoitellaan kuinka huonosti asiat kaupungilla hoidetaan. Puoskarin mukaan koskaan aiemmin ei ollut tapahtunut, että viranomaiset alkavat hoitaa asioitaan valtuutettujen kautta. Riku Halmeenpää toi esille, että oli itsekin lukenut vaimonsa, kaupunginvaltuutettu Hanna Halmeenpään kirjoituksen täyden sisällön lehdestä, eikä ole vastuussa valtuutettujen kirjoittelusta. Riku Halmeenpää kertoi antaneensa tiedot kyseessä olleen alueen suojelumerkinnöistä valtuutettu Hanna Halmeenpään niitä tiedusteltua. R. Halmeenpää toi esille, että hänen työnsä on suureksi osaksi asiakaspalvelua ja em. ympäristönsuojeluun liittyvien julkisten tietojen antaminen kuuluu työhön. Valtuutetuilta minkään päätöksentekoon olennaisesti liittyvien tietojen saantia ei voi evätä, lukuun ottamatta salassapitosäännösten asettamia rajoituksia. Puoskarin vastaus tähän oli, että toimeksiannot tulevat esimieheltä ja em. kaltaisten tietojen antaminen vaikeuttaa asioiden hoitamista.

Samassa yhteydessä Puoskari toi esille joulukuussa 2008 yksityishenkilönä jätetyn muistutuksen liittyen Fennovoima Oy:n YVA-selostukseen. Puoskarin mukaan Riku Halmeenpää oli tuolloin ollut esteellinen valmistelemaan asiasta lausuntoa kaupunginhallitukselle, koska oli jättänyt asiasta muistutuksen yksityishenkilönä 18.12.2008. Tosiasiassa lausunnon valmistelua ei koskaan oltu edes pyydetty ympäristölautakunnalta saati vs. ympäristötarkastajalta. Kaupunginhallitus käsitteli Kalajoen kaupungin lausunnon Fennovoiman YVA-selostuksesta kokouksessaan 18.12.2008. Hanna Halmeenpää, joka on Kalajoen kaupunginvaltuutettu kritisoi kaupunginhallituksen YVA-lausuntoa yleisönosastokirjoituksessaan 8.1.2009. Kirjoitus julkaistiin mm. Kalajoen Seudussa, Kalajoki-lehdessä ja Pooki Sanomissa.


Puhuttelussa (9.4.) Puoskari vielä varoitti Halmeenpäätä, ettei tämä toistamiseen tekisi virhettä, jonka johdosta joudutaan toteamaan hänen olevan kyvytön hoitamaan tehtäviään. Tällä Puoskari viittasi yksityishenkilönä jätettyyn muistutukseen ja siitä Puoskarin käsityksen mukaan seuranneeseen jääviyteen hoitaa asiaa viranomaistyönä. Puoskari totesi myös, ettei kyseinen puhuttelu ollut uhkaus, mutta kehotti Halmeenpäätä varovaisuuteen, ettei toistamiseen tarvitsisi todeta tämän olevan kyvytön hoitamaan tehtäviään.
Puoskari myös kehotti Riku Halmeenpäätä olemaan itse aktiivinen ja ottamaan yhteyttä kunnan muihin viranomaisiin etukäteen, mikäli huomaa heidän valmistelevan asioita, joissa ympäristönsuojeluviranomaista on kuultava.


14.4.2009 Puhelu: Kuntaliiton lakimies, Mika Paavilainen - Riku Halmeenpää
Paavilaisen mukaan muistutuksen jättäminen yksityishenkilönä ei tee henkilöä asianosaisena esteelliseksi viranomaistyössä. Muistutuksen jättäminen on jokaiselle kansalaiselle kuuluva oikeus. Puoskarin esittämät syytökset Riku Halmeenpään kyvyttömyydestä hoitaa tehtäviään ovat siis perusteettomia.
Tämän jälkeen Riku Halmeenpää keskusteli asiasta esimiehensä, Erkki Hirsimäen kanssa ja toi kuntaliiton lakimiehen kannan esille. Keskustelussa sovittiin myös, että jatkossa ympäristölautakunnalle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi sille kuuluvissa asioissa.


22.4.2009 Riku Halmeenpää tiedusteli yhteisesti lähetetyssä sähköpostissa kaupunginsihteeri Heli Huttuselta, kaupunginjohtaja Jukka Puoskarilta, tekninen johtaja Erkki Hirsimäeltä sekä ympäristölautakunnan pj. Vuokko Hilliltä, onko kaupungille tullut lausuntopyyntöä Fennovoiman ydinvoimahankkeen periaatepäätöshakemuksesta.
Hirsimäki ilmoitti sähköpostitse Halmeenpäälle, että asiakirjat ovat hänellä ja että Halmeenpää voi valmistella asian. Puoskari ilmoitti tämän jälkeen sähköpostitse, ettei Halmeenpää voi esteellisenä käsitellä asiaa. Halmeenpää toi seuraavaksi kuntaliiton lakimiehen kannan sähköpostivastauksessaan esille.


5.5.2009 Tekninen johtaja Erkki Hirsimäki varmisti kuntaliitolta, onko Halmeenpää esteellinen kunnan elimessä. Hirsimäki ilmoitti kuntaliiton kannan Jukka Puoskarille ja toi hakemusasiakirjat Halmeenpäälle lausunnon valmistelemiseksi. Halmeenpää alkoi valmistella lausuntoesitystä toimiakseen asian esittelijänä ympäristölautakunnan kokouksessa 12.5.2009.

7.5.2009 Halmeenpää sai lausuntoesityksen Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta valmiiksi ja toimitti sen pyynnöstä tiedoksi Erkki Hirsimäelle. Noin 1,5 tuntia tämän jälkeen Erkki Hirsimäki tuli henkilökohtaisesti ilmoittamaan Halmeenpäälle Puoskarin toimeksiannosta, jossa vs. ympäristötarkastaja Halmeenpään 31.5.2009 päättyvän määräaikaisen työsopimuksen ja viransijaisuuden jatkamiselle tulee selvittää muita vaihtoehtoja. Vaihtoehtona esitettiin, että kaupunki hankkisi ympäristötarkastajan palvelut ostopalveluna kunnes hoitovapaalla oleva ja virkavapauden keskeytymättä elokuusta 2009 alkaen uudelleen äitiysvapaalla jatkava viranhaltija Riina Mäkelä palaa hoitamaan ympäristötarkastajan tehtävä.

Perusteluna tähän Puoskari oli esittänyt kaupungin taloudellisen tilanteen heikkenemisen. Vaihtoehtona ei kuitenkaan esitetty esim. ympäristötarkastajan viransijaisuuden jatkumista osa-aikaisena, vaan toimeksiannossa nimenomaan pyydettiin selvittämään vaihtoehtoa, että joku toinen henkilö kuin Halmeenpää hoitaisi ympäristötarkastajan tehtäviä. Missään vaiheessa työsuhdetta (alk. 10.3.2008) Halmeenpään esimies, tekninen johtaja Erkki Hirsimäki tai tämän edeltäjä tekninen johtaja Paavo Soukka, työtoverit, asiakaskunta tai sidosryhmät eivät kuitenkaan ole tuoneet ilmi tyytymättömyyttä vs. ympäristötarkastajan virkatehtävien hoidosta.
Hirsimäki pyysi Halmeenpäätä laatimaan selvityksen toimenkuvastaan ja tämän hetkisestä työmäärästä.

Halmeenpää oli sopinut Erkki Hirsimäen kanssa suullisesti maaliskuussa 2008, että työsopimusta jatketaan 31.5.2009 alkaen noin vuodella eteenpäin, siihen saakka kunnes Riina Mäkelä palaa äitiys/hoitovapaalta. Työsopimus sovittiin laadittavaksi, kun Mäkelä ilmoittaa tarkemmin, milloin aikoo palata työhön.
Hirsimäki kertoi Halmeenpäälle pitäneensä itsestään selvänä, että työsopimusta jatketaan, mutta tilanne oli nyt Puoskarin toimeksiannosta muuttunut.


12.5.2009 Kalajoen ympäristölautakunnan kokous
Vs. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpää esitteli lautakunnalle valmistelemansa lausuntoehdotuksen koskien Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemusta ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Pyhäjoelle, Simoon tai Ruotsinpyhtäälle (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 1986/64 10 §). Ympäristölautakunta hyväksyi lausuntoehdotuksen yksimielisesti

Katso lausunto ympäristolautakunnan pöytäkirjasta 12.5.2009.
(http://www.kalajoki.fi/alltypes.asp?d_type=5&menu_id=11660&menupath=1153,9898,11660#11660).

14.5.2009 Erkki Hirsimäki ilmoitti sähköpostitse Riku Halmeenpäälle, ettei pidä maaliskuussa 2009 käytyä keskustelua työsuhteen jatkumisesta suullisena sopimuksena.

19.5.2009 Riku Halmeenpää toimitti Erkki Hirsimäelle kirjallisen selvityksen työnkuvastaan sekä vireillä olevista, keskeneräisistä ympäristötarkastajan vastuualueeseen kuuluvista asioista. Hirsimäki tutustui laadittuun selvitykseen ja esitti Halmeenpäälle suullisesti työsuhteen jatkoa tässä vaiheessa 31.8.2009 jatkuvana määräaikaisena viransijaisuutena. Halmeenpää hyväksyi suullisesti tarjotun jatkon työsuhteelleen esitetyn mukaisena.

20.5.2009 Erkki Hirsimäki kertoi Halmeenpäälle esitelleensä laaditun työnkuvaselostuksen ja selvityksen keskeneräisistä ympäristötarkastajan työtehtävistä kaupunginjohtaja Jukka Puoskarille ja kutsui Riku Halmeenpään neuvonpitoon Puoskarin huoneeseen.

Puoskari esitti, että ympäristötarkastajan viransijaisuudesta päättäminen ei kuulu tekninen johtaja Erkki Hirsimäen toimivaltaan, vaan kaupungin organisaatiossa toimii työvaliokunta, joka Puoskarin mukaan käsittelisi ja tekisi päätökset viransijaisuuksista. Lisäksi Puoskari ilmoitti, että Halmeenpään työsuhde päättyy joka tapauksessa 31.5.2009, eli jatkosopimusta määräaikaiselle viransijaisuudelle ei tehdä. Perusteluna Puoskari vetosi kaupungin kiristyneeseen taloudelliseen tilanteeseen.

Halmeenpään esittäessä kysymyksen, meneekö ympäristötarkastajan viransijaisuutta koskeva asia työvaliokunnan käsittelyyn, Puoskari vastasi, ettei asiaa käsitellä missään toimielimissä, ellei tekninen johtaja Hirsimäki esittele asiaa eteenpäin.
Halmeenpää muistutti edellisenä päivänä (19.5.2009) Hirsimäen kanssa tekemästään sopimuksesta määräaikaisen työsuhteensa jatkumisesta 31.8.2009 saakka. Hirsimäki selvitti Halmeenpäälle, ettei tämä ilmeisesti ollut ymmärtänyt, miten "nämä kuviot nyt menevät" eikä myöntänyt sitovaa sopimusta tehdyksi. Halmeenpää kysyi, mitä voidaan pitää suullisena sopimuksena, ellei edellisenä päivänä tehtyä sopimusta työsuhteen jatkumisesta tällaiseksi katsota. Tähän kysymykseen hän ei saanut vastausta Hirsimäeltä tai
Puoskarilta.
Halmeenpää
esitti, että asiasta keskusteltaisiin uudelleen tilanteessa, jossa olisi mukana myös häntä edustava luottamusmies. Puoskari ei nähnyt keskustelua luottamusmiehen läsnä ollessa tarpeelliseksi.


Halmeenpään kysyessä kävi ilmi, ettei ympäristötarkastajan tehtävien hoitamisesta 1.6.2009 eteenpäin ollut tietoa. Puoskari ei pitänyt ympäristötarkastajan tehtävien hoitamista sijaisjärjestelyin kiireellisenä, vaan totesi katsottavan jonkin aikaa, voidaanko viransijaisuutta olla kokonaan täyttämättä.
Halmeenpää tiedusteli, ilmoittaako hän täten ympäristöpalvelujen asiakkaille ja sidosryhmille sovittujen tapaamisten perumisesta ja sai tähän myöntävän vastauksen.


20.5.2009 Riku Halmeenpää

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin sähköposti valtuutetuille

Jotta asiasta ei jäisi kovin yksipuolinen näkemys katsoin aiheelliseksi poikkeuksellisesti kommentoida Riku Halmeenpää kirjettä. Rikun näkemyksetasiasta ovat varmaan kuten hän kirjoittaa, mutta itse näen asian hieman toisessa valossa. Keskustelu ja osallistujat Rikun muistiossa pitävät paikkansa samoinvarmaankin päivämäärät, vaikka en ole niitä itse taltioinutkaan.Rikun kanssa käydyssä keskustelussa huhtikuun alussa pyrin tuomaan esille seuraavaa, osittain samaa asiaa kuten vastasin valtuuston kokouksessa tehtyyn kysymykseenkin. Kalajoen kaupungin organisaatio on pieni. Meille on tärkeää, että säilytämme normaalin keskusteluyhteyden ja asioita valmistellaan avoimesti ja hyvin.Toimintatapoihimme on kuulunut se, että jos on jotain kysyttävää käydäänasianomaiselta valmistelijalta kysymässä tai esittämässä oma näkemys.

Maakauppoja valmisteltaessa olisi hyvä, että palaute menisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kauppoja valmistelevalle Antti Lastikalle. Aikaisessa vaiheessa palautteen antaminen varmistaa myös parhaalla tavalla hyvän valmistelun ja mahdollisten lisäselvitysten teon päätöksentekijöille. Päätöksentekijät luonnollisesti viime kädessä päättävät aina kulloinkin päätettävänä olevan asian, mutta meidän viranhaltijoiden on hyvä antaa panoksemme asioiden käsittelyyn jo valmisteluvaiheessa. Mikäli viranhaltijapanos annetaan vasta lopullisessa valtuustokäsittelyssä valtuutettujen välityksellä syntyy helposti käsitys asioiden huonosta valmistelusta. - Ja itse asiassa sitä se onkin, mikäli saman palvelun sisälläei eri viranhaltijoiden välillä tieto kulje, vaan keskustelua pitää käydäluottamushenkilöiden kautta. En halua millään muotoa väheksyä päätöksentekijöiden roolia vaan päinvastoin olen yrittänyt vaikuttaaasioiden hyvään valmisteluun.

Ydinvoima-asiassa olen todellakin kiinnittänyt huomiota siihen, että viranhaltijan on syytä olla huolellinen siinä, että yksityishenkilönä toimi siten, ettei pystyisi asianmukaisesi hoitamaan virkatehtäviään. Meillä on ollut aikaisemmin käytäntönä se, että mikäli viranhaltija on esim.kaava-asiassa tehnyt muistutuksen, ei asianomainen viranhaltija ole enää osallistunut asian valmisteluun. Tulkinta on ollut sen suuntainen, että jättämällä muistutuksen tulee asianosaiseksi ja asianosainen ei voiesteellisenä osallistua käsittelyyn. Toin esille, että on varsin kiusallista, mikäli niukkojen resurssien aikana esteellisyyden takia valmisteluvastuun joutuu ottamaan joku muu.

Sittemmin Riku ja Erkki Hirsimäki ovat selvitelleet Kuntaliitosta esteellisyysasiaa ja saaneet kirjallisen lausunnon, jonka mukaisesti tässä tilanteessa ei olisi esteellisyyttä. Lausunnon saatuani en ole esteellisyysasiaan puuttunut vaikka asia lieneekin tulkinnanvarainen. Kirjallinen lausunto esteellisyydestä antaa kuitenkin hyvän pohjan jatkokäsittelylle.Ympäristölautakunta ja valmistelija ovat valmistelleet lausunnon kaupunginhallitukselle Fennovoima Oy:n periaatepäätöksestä täysin itsenäisesti eikä allekirjoittanut ole vielä edes ehtinyt perehtyä riittävästi kaikkeen valmisteluaineistoon. Ympäristölautakunnan lausunto on yksi osa taustamateriaalia. Asia on poikkeuksellisen laaja ja monitahoinen, joten siinä on syytä ottaa huomioon ympäristönäkökulman lisäksi myös mm.vaikutukset työllisyyteen, elinkeinoelämän kehitykseen, kaavoitukseen,sosiaaliset vaikutukset laajemminkin jne. Kaikkea taustamateriaalia ei ole vielä saatu kerättyä, joten kaupunginhallitukselle ei ole vielä valmisteltu esitystä asiasta.

Asia on varmasti myös tietyllä tavalla tunteisiin käyvä ja siinä esiintyy voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan. Itse olenyrittänyt kaupunginhallituksen alaisena viranhaltijana noudattaa kaupunginhallituksen käsittääkseni aikaisemmin valitsemaa kohtuullisen neutraalia linjaa.

Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen ei liity edellä selostettuun vaikka ymmärrän, että se mielellään liitetään samaan yhteyteen. Kalajoen kaupungilla on jo pitkään ollut käytäntö, jonka mukaan avoimeksi tulevaavirkaa/toimea ei saa täyttää ennen kuin täyttämiseen on saatu kaupunginhallitukselta lupa. Välillä luvan antaminen oli delegoituna kaupunginjohtajalle, mutta kuntaliitoksen yhteydessä menettelytapaa tarkennettiin niin, että asia käsitellään ensin työvaliokunnassa ja tämän jälkeen kaupunginhallituksessa. Kaupungin tulopohjan kaventuessa menettelyä on laajennettu koskemaan myös pitempiaikaisia sijaisuuksia.

Kalajoen kaupunki on pyrkinyt pitämään mahdollisimman pitkälti kiinni siitä, että meillä ei henkilökuntaa irtisanota eikä lomauteta vaikka olisi taloudellisesti vaikeampikin aika. Tähän on liittynyt kuitenkin se, että ns.luonnollisen poistuman tilanteessa käydään erittäin huolellisesti läpi onko palvelutuotanto järjestettävissä uudelleen siten, että selvitään pienemmin kustannuksin. Erityinen uudelleenjärjestelyjen tarve aiheutuu kuntaliitoksesta. Tässä taloudellisessa tilanteessa joudumme tekemään myös ratkaisuja, jotka vaikuttavat palvelujen tasoon.

Ympäristönohjauksessa Kalajoen kaupungilla on 2000 luvulla ympäristötarkastustehtävät hoidettu omalla viranhaltijalla, viransijaisella tai ostopalveluna. Palvelun tuottamisessa on välillä ollut katkoksia mutta pääsääntöisesti käytetty resurssi on ollut 0,5-1 henkilötyövuotta. Jossain vaiheessa oli esillä että tehtävät hoidettaisiin yhdistelmäviralla, jossa puolet olisi ympäristötarkastajan ja puolet rakennustarkastuksen tehtäviä. Rakennustarkastuksessa käytössä ollut resurssi on ollut pitkään 1 henkilötyövuosi kunnes kiivaamman suhdanteen aikaan resurssi lisättiin 1,5 henkilötyövuoteen. Kuntaliitoksen jälkeen ympäristönohjauksen resurssi on yhteensä 3,5 henkilötyövuotta. Tämän lisäksi on ollut käytössä toimistohenkilöstöresurssi sekä Kalajoella että Himangalla.

Saatuani tiedon, että ympäristötarkastaja jää äitiyslomalle olen edellyttänyt, että myös ympäristöohjauksen osalta selvitetään, miten tehtävistä on mahdollista suoriutua ilman sijaisen palkkaamista.Selvitykseen on erityisiä syitä, koska resurssia on lisätty 2000-luvulla ja kuntaliitoksen myötä resurssi edelleen lisääntyy. Lisäksi tällä hetkellä suhdanteen vuoksi käsiteltävien asioiden määrä ei liene niin suuri kuin kiivaamman rakentamisen aikana. Omaa resurssia joudutaan mahdollisesti kuitenkin täydentämään ostopalvelulla.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi kaavoituksessa on tässä suhdannetilanteessa, osittain kyllä myös rekrytointiongelmien vuoksi, menty järjestelmään, jossa kahden ammattikaavoittajan resurssista on äitiysloman aikana siirrytty tilanteeseen, että käytössä on ostopalvelua 2 pv/kk. Tämä ei toki voi olla pysyvä tilanne ja näkyy varmasti siinä kuinka paljon asioita saadaan tehtyä. Olen edellyttänyt, että hallinnossa, myös ympäristönohjauksen hallinnossa,ollaan tässä taloudellisessa tilanteessa samalla tavalla mukana kuin muukin organisaatio. Kaupungintalolla toimiva hallinto ei voi olla paremmassa asemassa kuin esimerkiksi perusturvan tai sivistyspalvelujen henkilöstö.Olen halunnut olla kertomassa asiaa Rikulle, koska ilmeisesti hänellä onollut jatkon suhteen liian optimistiasia odotuksia ja myös väärä käsitys siitä, miten näissä asioissa kaupungin päätöksenteko menee.

Valitettavasti olen ilmeisesti kuitenkin tullut ymmärretyksi väärin. Selvyyden vuoksi sanottakoon vielä se, että arvostan sitä, että organisaatiossamme esiintyy erilaisia näkemyksiä ja että ihmiset ottavat kantaa ja rakentavat sillä tavoin parempaa tulevaisuutta. Voi olla, että itselläni on joskus tapa esittää asioita ja näkemyksiäni liian voimakkaasti. Pahoittelen jos tämä on säikäyttänyt tai aiheuttanut ahdistusta. Minusta avoimuuteen kuuluu kuitenkin myös se, että esimieskin pyrkii kohtuullisenselvästi sanomaan mielipiteensä.

Yhteistyöterveisin
Jukka Puoskari

Erkin kommentti: On otettava huomioon, että Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä soitti useamman lehden päätoimittajalle ja toimittajalle ja kielsi julkistamasta valtuutettu Hanna Halmeenpään yleisönosastokirjoituksia. Samanaikaisesti kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ripitti vt. ympäristötarkastajaa, joka painostuksen vuoksi on nyt sairaslomalla. Tämä painostuksesta johtuva sairasloma oli kaikkien päättäjien tiedossa, kun he tekivät valtuuston päätöksen.

Jokin aika sitten Kalajoen kaupungin tekninen johtaja jätti tehtävänsä otettuaan yhteen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin kanssa. Itse olen joutunut Kalajoen kunnassa ja Kalajoen kaupungissa päättäjien syrjimäksi jo 30 vuoden ajan.
Korkein hallinto-oikeus kumosi sivistystoimen johtajan vaalin, koska valtuuston enemmistön päätöksellä valittiin tehtävään sopivin eikä pätevin. Tuliko vt. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpäästä ensimmäinen ydinvoimalauhri Kalajoella?

On syytä epäillä, syrjinnän tunnusmerkistö täyttyy kirkkaasti. Valitettavasti on syytä epäillä, että 23 valtuutettua teki tietoisen syrjintärikoksen.

1 kommentti:

Unknown kirjoitti...

Tämähän on kuin suoraan entisestä Neuvostoliitosta. Uskomatonta! Sähköposteista (sekä Halmeenpään että Puoskarin) käy ilmi, että Halmeenpään työsuhteen uusimatta jättämisellä ei ole mitään tekemistä säästöjen kanssa. On surullista, että yksi puoskari pyörittää kaupunkia diktaattorin ottein ja suurin osa valtuutetuista nyökkäilee hyväksyvästi. Toivottavasti Puoskari löytää vielä toimintansa jäljet edestään.