tiistai 29. toukokuuta 2012

Ajatuksiani valtuuston kokouksessa 29.05.2012


Kalajoen sataman asemakaavan valmistelussa on tuotu esille luontoympäristön selvityksessä, että kaava-alueen läheisyydessä on kuusikoita, joista aiempina vuosina on löytynyt liito-oravan reviiri ja papanoita, viitteenä on Alarisku 2010. FM, biologi Ville Suorsan mukaan aluetta voidaan pitää lähes varmasti liito-oravien elinalueena (FCG Oy 2010).

Kaavasta on nyt suosiolla jätetty pois sataman kehittämisen kannalta erittäin tärkeä alue siinä pelossa, että kaavasta joku valittaa, jos tällaista epäilyä ei oteta vakavasti.

KHO on antanut 25.6.2003 päätöksen 2003/ 38 taltionumero 1540 Diaarinumero 1764/3/01. Päätöksen mukaan alueelta tulee löytyä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat eli pesäpuu, muut kolopuut näitä ympäröivine suoja- ja ravintopuineen sekä tarpeellisien kuluhteyksineen.

Nyt ympäristöselvityksessä ei ole selvitetty Kalajoen sataman osalta luotettavasti onko siellä liitto-oravia. Valitusten pelossa joudutaan tekemään huono kaavaratkaisu.

Olen keskustellut teknisen lautakunnan puheenjohtajan Mikko Rahjan kanssa ja antanut hänelle tehtäväksi tarkistaa biologi Eero Laukkasen kanssa onko alueella luotettavasti liitto-oravia. Kerroin Mikolle mitkä kriteerit täyttyy täyttyä jotta aluetta voidaan pitää liito-oravan elinalueena. Nykyisinhän saa netistä ostaa liitto-oravan paskoja ja josku on liito-orava paskoina käytetty jopa sinapin siemeniä.

Mitä haittaa on siitä, että joudutaan tekemään huono kaava? Kun laivalastia puretaan niin nyt lasti joudutaan purkamaan 200 metrin sijasta 800 metrin päähän. Yhteen laivalastiin menee noin 300 kuormaa. 300 x 200, menopaluuna 300 x 400 m ja 300 x 800m ja menopaluuna 300 x 1600m on iso ero kustannuksissa ja ajassa jopa hiilijalanjäljissä. Termillä hiilijalanjälki viitataan yleensä jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.

Ehkä kaavan valisteluvaiheessa olisi pitänyt tarkemmin selvittää luontoasiat, mutta sekään ei todennäköisesti olisi auttanut, koska kaavasta siitä huolimatta olisi voitu valittaa.

Kaava-asiaan vaikuttaa myös Suomen virheellinen Natura-ratkaisu, jossa liito-orava-asia on mukana. Habitaattidirektiivin liite III mukaan kansallinen arvioitni tapahtuu alueiden suhteellisen merkityksen perusteella. Suojeltavien alueiden valintaperusteet määritellään liitteessä 1 mainitulle luototyypille ja kullekin liitteesä II mainitulle lajille. Alueen arviointiperusteena a) alueella elävän lajin kannan koko ja tiehys verrattuna kansallisen alueen muihin kantoihin, d) Yleisarviointi alueen merkityksestä kyseisen lajin suojelulle.

Jäsenvalton luokittelevat näiden perusteiden mukaan alueet, joiden kansallisessa luettelossaan ehdottavat soveltuvat yhteisön tärkeiksi pitämiksi alueiksi sen mukaan, mikä niiden suhteellinen merkitys on jonkin liitteessä mainitun lajin suojelulle.

Direktiiviperusteisten suojelutavoitteiden saavuttamismenetelmä on vahvistettu luontodirektiivin osalat EY tuomioistuinpäätöksillä C-371/98 ( kohdat 15,22 ja 23), ja C67/99, C-71/99, C-220/99 ja C117/03.

Olen pyytänyt Jokilaaksojen poliisia tutkimaan asiaa Naturan osalta, mutta Jokilaaksojen rikosylikomisario osoitti päätöksellään ettei ymmärrä Naturasta sen enempää kuin sika tuulimyllystä. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että virkamerkki korvaa ammattitaidon.

Kansanedustaja Pirkko Mattila tekee Naturasta nyt kuudennen kirjallisen kysymyksen hallitukselle. On todennnäköistä, että ympäristöministeri Ville Niinistö vastaa niin kuin ennenkin. Kun kysyjä kysyy aidasta niin Niinistö vastaa aidanseipäistä.

Miksi sataman kaavalla on kiire? Sataman kaavalla valmistaudutaan muun muassa mahdolliseen Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamiseen. Todennäköinen rakentaja on japanilainen Toshiba. Japani on päättänyt luopua ydinvoimasta Fukusiman onnettomuuden jälkeen. Japanilaisille on tietekin suuri asia, että pääsevät rakentamaan ulkomaille ydinvoimaa, koska se ei ole enää mahdollista Japanissa. Tämän Pyhäjoen mahdollisuuden ovat varmistaneet muun muassa Oulun vaalipiirin keskustalaiset kansanedustajat.

Satama on Kalajoelle tärkeä asia. Siksi sen tulevaisuus on varmistettava. Edessä on lähitulevaisuudessa sataman yhtiöittäminen. Me kaikki päätäjät tiedämme, että Kalajoen sataman yhtiöittäminen on tehtävä harkiten ja siten, että turvataan sataman tulevaisuus. Kalajoen satamaan on satsattu noin 200 miljoonaa mummon markkaa. Sataman kannattavuus ei ole ollut paras mahdollinen. Ehkä tänä vuonna pääsemme plussalle. Sataman kehittäminen edellyttää edelleenkin voimakasta investoimista. Tällaisen kehityksen turvaaminen edellyttää, että uusi yhtiö on sellainen, jota tuuli ei heiluta. Mielestäni Kalajoen satama ja Kalajoen Lämpöytiö on yhtioitettävä yhdeksi yhtiöksi.

Puutun vielä sataman osalta talvisatama statukseen. Sitä ei ole missään lailla määritelty. Kysymys on siis mielivaltaisesta määritelystä, mikä on EU:n kilpailulainsäädännön vastainen. Minun mielestäni asiaan on puututtuva. Kalajoki on talvisatama yhdellä lailla kuin ns. talvistatuksen saaneet satamat. Kuka on antanut statuksen ja mihin laki se perustee. Se asia on selvitettä ja Kalajoen satamaan on jäämurtaja apu nyt turvattava aivan samalla tavalla kuin muihin satamiin. On siis ryhdyttävä noudattamaan lakia.

Osakkeiden osto

Osakkeiden ostamisella varmistetaan se, että Merta-Marketin aluetta päästään hyödyntämään kaavoituksen avulla niin, että alueella voidaan rakentaa iso tavaratalo ja muutakin toimintaa. Halpa-Halli Oy on pitkään hakenut riittävän suurta tonttia Kalajoelta rakentaakseen uuden Halpa-Hallin kooltaan 4500 m2. On enemmän kuin todennäköistä, että Halpa-Halli Oy on tontista erittäin kiinnostunut ja etulyöntiasemassa muihin nähden siinä, että jos Halpa-Halli Oy saa mahdollisuuden rakentaa uuden 4500 m2 kauppahallin tontille, niin silloin nykyisen Halpa-Halli Oy.n tilat jäävät muiden pienempien yritysten käyttöön. Näin saadaan aikaan pienten yritysten kauppiastavaratalo. Tässä ratkaisussa pienille yrityksille saadaan aikaan suhteellisen edulliset toimitilat, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kannattavuuden pienemmilläkin liikevaihdoilla. Tämä on kalajokisten ja Kalajoen pienten yritysten etu.

Kalajoen lukio toimii nykyisin erittäin ahtaissa tiloissa. Kalajoen lukion vetovoima kasvaa vuosi vuodelta ja lukio kuuluu eturivin lukiohin. Lukion toiminta on turvattava jatkossakin. Siksi lukion laajentamiseen pitää olla mahdollisuudet. Nämä mahdollisuudet avautuvat, kun kirjasto siirretään uuteen paikkaan ja lukion toimintaa laajennetaan nykyisen kirjaston tiloihin. Kalajoella on pitkän aikaa odotettu uutta kirjasto- ja kulttuuritaloa. Nyt siihen on mahdollisuus, kun uuden Halpa-Hallin yhteyteen rakennetaan kirjasto – ja kulttuuritalo. Kirjasto- ja kulttuuritalon rakentamiseen saadaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä valtionavustusta. Investointi on kuitenkin sellainen, ettei sitä ole edes Kalajoen kaupungin viiden vuoden investointiohjelmassa. Siksi nyt on ryhdyttävä erittäin suunnittelemaan kirjasto- ja kulttuuritaloa. On todennäköistä, että kun kaava Merta-Marketin alueen osalta saadaan tehtyä ja vahvistettua, niin Halpa-Halli Oy aloittaa välittömästi uuden Halpa-Hallin rakentamisen. Kirjasto- ja kulttuuritalon hankkeen täytyy kulkea samassa tahdissa, jos sellainen Kalajoelle aiotaan saada. Toteuttamisvuosi voisi olla vuosi 2014. Kannatan osakkeiden ostamista esitetyllä tavalla.

Valtuustoaloite

Valtuustoaloitteesani vaadin Jokilaaksojen poliisin poliisiasiain neuvottelukuntaa hätäkokoukseen. Vaatimus johtuu siitä, että Jokilaaksojen poliisi ei ymmärrä Naturasta mitään ja rikoslaista ei senkään vertaa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Jokilaaksojen poliisi on tyhmempi kuin Lapin vasemman jalan saapas. Nyt joutuu miettimään sitä on tyhmyys luontaista vai ylhäältä johdettua. Olen sitä mieltä, että se on suureksi osaksi ylhäältä johdettua. Kysymys on kansalaisten oikeusturvan kannalta vakava. Myös eläkkeellä oleva Jokilaaksojen poliisi on kääntynyt puoleeni Jokilaaksojen poliisien rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Mielestäni on paras ratkaisu on se, että asiat käsitellään Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnassa kiireellisenä jotta vältytään Hyvinkään kaltaisilta tapahtumilta.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toimintaa ja antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista. Vaadin, että Kalajoen kaupunki toimittaa kiireellisenä valtuustoaloitteeni poliisiasiain neuvottelukunnan tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Vaadin, että Kalajoen edustaja poliisiasianneuvottelukunnassa varmistaa, että asiat käsitellään oikein ja asiallisesti eli siten, että valtuustoaloitteen tekijä Erkki Aho tulee esittelemään Jokilaaksojen poliisin toiminnan poliisiasiain neuvottelukunnalle ja neuvottelutoimikunta toimii asian vaatimalla tavalla jotta kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet turvataan myös Jokilaaksojen poliisin toiminta-alueella. Lähetän valtuustoaloitteen sähköpostitse myös kaikille Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsenille jotta he voivat valvoa edustajansa toimintaa poliisiasiainneuvottolukunnassa.

Marraskuun 25. päivänä eli Pyhän Katariinan päivänä vuonna 1596 käynnistyi tapahtumasarja, josta kehittyi maamme suurin ja samalla Pohjoismaiden viimeinen merkittävä talonpoikaiskapina, nuijasota. Hyvin monet tietävät nuijasodan, mutta hyvin harvat tuntevat sen. Nuijasota on yksi suomalaisuuden symboleista. Sitä pidetään suomalaisten nousuna vierasta sortajaa edesauttanutta aatelia vastaan Nuijamiesten pääideologiksi kutsuttu Kalajoen kirkkoherra Ljungo Tuomaanpoika piti nuijasodan keskeisenä syttymissyynä talonpoikien päätöstä lakata maksamasta laittomiksi katsomiaan linnaleirejä.

Minä katson, että olen nykyajan Nuijasodan pääarkkitehti eli palautan Suomen takaisin oikeusvaltioiden joukkoon taistelemalla nykyajan nuijia, rikollisia poliiseja, syyttäjiä, tuomareita ja laillisuusvalvojia vastaan. En hyväksy heidän lainvastaista ja rikollista toimintaansa. Ei sitä pidä hyväksyä muidenkaan. Suomi on palautettava takaisin oikeusvaltioiden joukkoon. Kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet on toteutettava lain mukaisesti. Luonnollisesti asialle tarvitaan tiedotusvälineiden tuki. Haluamme paremman Suomen.

Valtuustoaloite: Jokilaaksojen poliisiasianneuvottelukunta kutsuttava hätäkokoukseen
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html


Ei kommentteja: