torstai 16. heinäkuuta 2009

Pallosarantien ja Tähtisarantien asukkaiden selvityspyyntö
Pallosarantien ja Tähtisarantien asukkaat ovat osoittaneet Kalajoen kaupungin tekniselle lautakunnalle 8.4.2009 päivätyn kirjeen:
" Me Pallosarantien ja Tähtisarantien asukkaat vaadimme Kalajoen kaupungilta selvitystä kaavateidemme päällystämisen ja katuvalaistuksen valmistumisen aikataulusta. Olemme korvanneet jo etukäteen Kalajoen kaupungille päällystämisestä sekä valaistuksesta johtuvia kustannuksia rakennusoikeuteen suhteutettuna 10 euroa/k-m2. Osa on maksanut kertakorvauksena, osa tasaerälyhennyksinä. Koska olemme suorittaneet etukäteismaksuina kulujen korvauksia, niin vaadimme, että ko. teiden päällystäminen suoritetaan kesän 2009 aikana ja valaistus vuoden 2010 aikana."
Kirjeen liitteenä nimilista, jossa on 27 nimeä.

Kuntatekniikan päällikkö on tehnyt vastauksen, jonka hän aloittaa melkein muinaisista roomalaisista ja vastaa moniin sellaisiin kysymyksiin, joita ei ole esitettykään. Kuntatekniikan päällikkö ei vastaa esitettyihin kysymyksiin.
Kalajoen tekninen johtaja esittää 22.4.2009 tekniselle lautakunnalle päätettäväksi, että Golf-puiston alueen päällystystöihin tarvittava 128 000 euroan määräraha otettaisiin pikaiseen tarkasteluun ottaen huomioon, että alueen valmiiksi saattaminen tältä osin lisäisi alueen vetovoimaa ja olisi positiivinen viesti kaupungin toiminnasta. Lisäksi tekninen johtaja esittää, että tekninenlautakunta päättää edelleen, että Usvametsäntien kevyenliiketeen väylän päällystäminen kokonaisuudessaan Satamatielle saakka tulee pyrkiä sisällyttämään meneillään oleviin hankkeisiin, jolloin koko kustannus ei jäisi kaupungille. Valaistuksen osalta tekninen lautakunta totee alueen asukkaiden näkemyksen mukaissti, että valaistuksen toteuttaminen ja sen laajuus käsitellään vuoden 2010 talousarvion yhteydessä.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 18.5.2009 § 164. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esityksestä kaupunginhallitus päätti, että nykysiin investointimäärärahoihin ei ole mahdollista tehdä sellaisia korotusesityksiä, jotka lisäisivät kaupungille aiheutuvia nettomenoja, Kaupunginahliitus eistää, että tekninen lautakunta pyrkii käyttösuunnitelmia vahvistaessaan nykyisten ja tuleviin talousarvioihin varattavien määrärahojen puitteissa saattamaan golfpuiston kunnallistekniset työt suunnitelmmien mukaan valmiiksi mahdollisimman pian. Hankerahoitusmahdollisuudet tulee hyödyntää talousarvioon maksimaalisesti.

Erkin kommentti: Kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston varapuheenjohtajana minulla on puheoikeus, mutta ei päätösvaltaa. Kaupunginhallituksen kokouksessa totesin, että kaupunginahllituksen päätös ei ole vastaus alueen asukkaiden selvityspyyntöön.
On syytä epäillä, että Pallaosarantien ja Tähtisarantien asukkaat ovat joutuneet petoksen kohteeksi. Heille on myyty sellaista mitä ei ole olemassa. Kalajoen kaupungin olisi tullut vastata siihen mitä heiltä kysyttiin eli ilmoittaa toteuksen aikataulu. Kalajoen kaupunki ei ole vastannut esitettyihin kysymyksiin. Päättäjät on ohjattu tekemään sellaiset päätökset joilla varatut määrärahat ohjataan toisiin kohteisiin eli Golf-puiston alueelle ja Rahjankylään menevään kevyenliikenteen väylään.
On helppo päätellä kuka on tällaisen menettelyn takana. Valtuuston varapuheenjohtajana en voi hyväksyä ko. menettelyä vaan kehotan Pallosarantien ja Tähtisarantien asukkaita ryhtymään asian vaatimiin järeämpiin toimiin. Minun mielestäni Kalajoen kaupungin toiminta tässä asiassa on ollut vähintäänkin puolirikollista, koska on syytä epäillä ko. asukkaiden joutuneen petoksen kohteeksi. Pallosarantie ja Tähtisarantie eivät sijaitse golf-puistossa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että teknisestä johtajasta on tullut kaupunginjohtajan juoksupoika.

Ei kommentteja: