keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Keskustelun vahvistus esittelijä Renne PulkkiselleVahvistan puhelinkeskustelumme koskien Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöstä ja siitä tehtyä valitusta Oulun hallinto-oikeuteen. Katsoin, että Kalajoen kaupunginvaltuuston päätös on perustuslain 15 §:n vastainen ja perustuslain 6 §:n vastainen. Perustuslain etusija määritellän perustuslain 106 §:ssä.

15 §
Omaisuuden suoja
Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.

6 §
Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

106 §
Perustuslain etusija
Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Kalajoen matkailun ideasuunnitelmissa, minkä on tehnyt Pöyry Finland Oy, ilmoitetaan kiistattomasti ja selkeästi, että SUN ARENAN tilantarve on 3,9 ha. Siksi on perustuslain vastaista lahjoittaa yrittäjälle, joka mainostaa toimintaansa Kauppalehden protestilastalla, 50 hehtaaria veronmaksajien yhteisesti omistamaa maata. Hankkeelle ei ole olemassa euronkaan rahoitusta. 46,1 hehtaarin lahjoitus palvelee kiistattomasti keinottelua, mikä selvästi käy ilmi projektisuunnitelmasta. Elinkeinoista ja maankäytöstä Kalajoen kaupungissa vastaaa elinkeino- ja maankäyttötoimikunta, mikä on kunnanhallituksen työrukkanen, jota ei ole parlamentaarisesti valittu ja jonka puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kysymys on siis eräänlaisesta parlamentarismin vastaisesta salaseurasta, joka nyt on operoinut kyseenalaisen ”sammonryöstön”. Kysymys ei ole minun oikeustajuni mukaan ainoastaan laittomasta vaan myös rikolliseksi epäiltävästä varkaudenyrityksestä keinottelutarkoituksiin ja omien etujen ajamiseen sekä taloudelliseen hyötymistarkoitukseen.
Vaadin Oulun hallinto-oikeutta kumoamaan Kalajoen kaupunginvaltuuston päätöksen.

Kalajoella 12.10.2011
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja