keskiviikko 1. heinäkuuta 2009

Oikaisupyyntö ja kyselytunti

Kalajoen kaupungin henkilöstöpolitiikka on joutunut päättäjien erityistarkkailun kohteeksi. Keskeisenä asiana on vs. ympäristötarkastajan työsuhteen päättäminen kyseenalaisin keinoin. Kysymys on kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin johtamistavoista ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan toiminnan hyväksyttävyydestä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän lähtölaskenta on alkanut.

Oikaisupyyntö

Kuusi kalajokista Hanna Halmeenpää, Markku Männistö, Vuokko Saari, Kari Untinen ja Mari Niemelä sekä Marko Sievinen ovat jättäneet 22.6.2009 päivätyt oikaisuvaatimukset Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksestä. Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli asiaa ylimääräisenä asiana 30.6.2009 klo 17.00 pidetyssä kokouksessa § 199. Asia ei ollut esityslistalla, vaan se tuotiin käsittelyyn ohi listan. Minulle jäi sellainen vaikutelma, että tällä menettelyllä haluttiin välttää suurempi julkisuus, kun kaikki pyritään tekemään salassa. Niinpä asian esittelystä oli jätetty kokonaan oikaisuvaatimustekstit pois samoinkuin asiantuntijapalveluiden ostosopimus, minkä piti olla pöytäkirjan liitteenä nro 5.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitti, että kaupunginhallitus päättää panna päätöksen väliaikaisesti täytäntöön siihen saakka kunnes päätös on lainvoimaisesti ratkaistu. Kaupunginhallitus hyväksyi ko. päätösesityksen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä ei tarkistanut sitä voidaanko asia ottaa yksimielisesti käsittelyyn ylimääräisenä asiana kaupunginhallituksen kokouksessa. Hän vain kylmästi otti asian käsittelyyn. Kaupunginhallitus siis päätti asiasta, josta se ei saanut tarvittavaa informaatiota käyttöönsä eli tiedot salattiin. Todellisuudessa kaupunginhallitus päätti asiasta tietämättä mistä päätti.
Tämä oikausvaatimusteksti jätettiin kaupunginhallituksen päättäjille kertomatta:

Kalajoen kaupunginhallitus
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki


Viite: Kaupunginhalliituksen kokous 9.6.2009, § 180, pöytäkirjan s. 322-323

Asia: Oikaisuvaatimus

Kalajoen kaupunginhallintosäännön (27.9.2005 § 111) 28 §:n mukaan toimivalta virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annettussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättä kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty.
Hallintosäännön 1 §:n mukaan hallintosäännön ohella kaupungintoimintaa ohjataan johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena.
Toimivalta ympäristösuojeluviranomaiselle kuuluvissa tehtävissä kuuluu Kalajoen ympäristölautakunnan johtosäännön (23.22009 § 52) mukaan ympäristölautakunnalle. Oikeus siirtää ympäristölautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa kuuluu johtosäännön mukaan ympäristölautakunnalle.


Voimassa olevan ympäristölautakunnan delegointipäätöksen mukaan toimivaltaa ympäristösuojeluasioissa on siirretty ympäristötarkastajalle. Ympäristötarkastajan ollessa vuosilomalla tai virkavapaalla ja viransijaisen puuttuessa, ei Kalajoen kaupungissa ole ympäristölautakunnan delegointipäätöksen tarkoittamaa virkamiestä.

Kalajoen kaupunginhalitus on ylittänyt toimivaltansa nimittäessään rakennustarkastaja Osmo Heikkalan hoitamaan ympäristösihteerin virkvastuullisia tehtäviä ja hänen varalleen rakennustarkastaja Matti Heikkilän. Kaupunginhallitus ei myöskään voi käyttää otto-oikeutta asiassa, ellei toimivaltainen toimielin (ympäristölautakunta) ole ensin tehnyt asiassa päätöstä.
Toimivallan ylityksen lisäksi kaupunginhallituksen päätös 9.6.2009 § 180 on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska ympäristölautakunnalle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi ympäristösuojeluhallinnon 10 § mukaisesti.


Lisäksi viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristönsuojleuviranomamiselle kuuluvaa toimivalta, tulee olla tehtävien edellyttämä pätevyys ( Laki kuntien ymp. suojelun hallinnosta 1986/64 7 §) Rakennustarkataja Osmo Heikkalan pätevyyttä toimia kunnan ympäristösuojeluviranomaisena ei ole kaupunginhallituksen päätöksessä perustellusti osoitettu.

Asiantuntijapalvelun ostoa Oy Ecospec LtD:ltä ei ole hankintalain mukaisesti kilpailutettu, kun hankinnan ennakooitavissa oleva kustannus on yli 15 000 euroa (2007/348 15 §). Tätä ei voi Kalajoen ympäristövalvonnan tehtävien hoidon tapauksessa perustella kiireellä, koska kiire ei johdu hankintayksiköstä.

Kalajoella 22.6.2009

Kyselytunti 30.6.2009

Valtuuston työjärjestyksen 7 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus esittää kunnanhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään viiden minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan hallinnon tai talouden hoitoa koskevista asioista.
Kaupunginhallitukselle 23.6.2009 saapuneen valtuustokyselyn vuoksijärjestetiin 30.6.2009 ennen valtuuston kokoukset klo 17.50 valtuuston työjärjestyksen mukainen kyselytunti. Valtuutettu Hanna Halmeenpää kysyi seuraavaa:

Valtuustokysely kunnanhallitukselle
Kuntalain (1995/365) 23 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tehtävä on valvoa kunnan etua, Kysymykseni Kalajoen kaupunginhallitukselle koskee yhtenä asiakokonaisuutena toukokuussa 2009 alkanutta prosessia taustoineen, jossa on ryhdytty selvittämään Kalajoen ympäristötarkastajan virkatehtävien hoidon järjestämistä viranhaltijan virkavapaiden ja vuosilomien akana 1.6.2009 alkaen, noin vuodeksi eteenpäin. Mielestäni kunnanhallitus ei ole asiasta 9.6.2009 tekemässään päätöksessä ajanut kunnan eikä siis myöskään kuntalaisten etua. Perusteluksi tehdylle päätökselle järjestää ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat tehtävät nimittämällä rakennustarkastaja Osmo Heikkalan ympäristösihteeriksi ja oikeuttamalla hänet ostamaan asiantuntijapalvelua Oy vähintEcospec Ltd.ltä on esitetty säästösyyt. Siksi kysyn kunnanhallitukselta:


Missä ja kenen toimesta on tehty laskelma, jonka perusteella kunnan ja kuntalaisten edun kannalta paras ja palvelun järjestänisen kannalta toimivin sekä kustannustehokkain tapa hoitaa ympäristötarkastajan tehtävät 1.6. alkaen on kaupunginhallitusken 9,6, tekemän päätöksen mukainen järjestely?

Onko kaupungnhallituskella päätöksensä perusteeksi esittää valtuustolle kustannuslaskelma, jossa vertailutietona esitetään myös osa-aikaisen viransijaisen palkkaamisen kustannukset?

Miksi asiantuntijapalvelun hankintaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti?

Kaupunginvaltuuston kokkouksessa 26.5.2009 kaupunginjohtaja totesi, ettei ympäristötarakstajan tehtävien järjestäminen 1.6. alkaen ole kiireellinen asia.
Esitetty väite syntyvästä säästöstä on olemassa olevien tietojen varassa perusteeton. Oy Ecospec Ltd:n kanssa tehdystä sopimuksesta ilmenevien ostopalvelun tuntimäärän (keskimäärin 8-12 t/vk) ja tuntipalkkion (40 euroa/tunti + alv 0%) sekä konsultin kulkeman Kannuksen ja Kalajoen välisen matkan km-korvausten (n. 0,40 euroa x 102 km/päivä) perusteella laskettuna konsulttipalvelun kuukausittainen kustannus muodostuu kokoaikaisen ympäristötarakstajan tai viransijaisen palkkakustannumuksiin nähden lähes samansuuruiseksi ja huomattavasti kalliimmaksi vertailussa, jossa tehtäviä hoitaisi osa-aikainen viransijainen.


Kunnanhallituksen päätöksen mukaisen järjestelyn tarkoituskenmukaisuutta, toimivutta ja kustannustehokkuutta heikentää myös se, että ympäristöpalvelujen tuottamisen tehokkuutta ja laatua voidaan pitää kyseenalaisena tilanteessa, jossa asiakaskuntaan ja tehtäväkenttään ryhtyy 8-12 tuntia viikossa perehtymään yksityinen, kunnan ulkopuolinen konsultti sekä rakennustarakstaja, jolla ei ole pätevyyttä tai työkokemusta ympäristösihteerin tehtävien hoitamiseen. Säästölaskelmissa on myös huomioitava ympäristösihteeriksi nimetyn rakennustarkastajan resurssien väheneminen rakennusvalvonnasta sekä tehtävän kuvan huomattavasta laajenemisesta todennäköisesti aiheutuva peruste palkankorotukselle.

Lisäksi on huomioitava se, päätyvätkö tehdyn työn kunnallisverotulot Kalajoelle. Kustannuksiin pitää arvioida myös eri virkamiehiltä kyseisen asian monimutkaisiin järjestelyihin tähän mennessä tuhalutunut tehokas työaika sekä 31.5. saakka tehtävää hoitaneen viransijaisen lomarahat, jotka sijainen oli ilmoittanut työsuhteen jatkuessa muuttavansa täysimääärisesti lomarahavapaisiin.

Toiminnanharjoittajille aiheutuvat lisäkustannukset esim. ympäristölupien ja erilaisten lausuntojen viivästymisen vuoksi voidaan katsoa kuntalaisille aiheutuvaksi tappioksi. Samoin haitaksi voidaan lukea tämänhetkinen tilanne, jossa kuntalaiset ja eri toiminnanharjoittajat eivät käytännössä saa lainkaan neuvontaa, ohjausta tai palevlua ympäristösaisoissa eivätkä ympäristövalvontaan kuuluvat asiat ole asianmukaisessa tialssa, mistä voi aiheutua arvaamattomia lisäkustannuksia. Tarkastus- ja valvontakäyntien osittaisenkin laiminlyömisen johdosta kaupungilta jää mahdollisesti myös saamatta tarakstus- ja valvontamaksuja (vuositasolla yhteensä n. 6000 euroa).

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, ettei kyseistä ympäristövalvonnan henkilöresurssiin kohdistuvaa säästöä tuotu eislle vuoden 2009 talousarviomuutoksen valmistelussa eikä kaupungin YT-neuvotteluissa, vaan asia nousi kaupunginjohtajan toimesta yllättäen eislle liittyen ilmeisemmin vs. ympäristötarkstajan ja kaupunginjohtajana näkemyseroon esteellisyydestä Fennovoiman hankkeen lausuntoasiassa sekä kaupunginjohtajan vs. ympäristötarkastajaan kohdistamaan vakavaan puhutteluun minun valtuutettuna esittämien julkisten kannanottojen johdosta, minkä kaupunginjohtaja on todennut olleen osa normaalia henkilöstöjohtamista.

Haluan kuitenkin korostaa, että esittämässäni valtuustokyselyssä ei ole kyse ydinvoimasta tai oman perheeni työllisyystilanteesta vaan paljon periaatteellisemmista asioista; kunnan ja kuntalaisten edusta, päätöksenteon ja menettelytapojen avoimmuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä jopa sananvapaudesta.

Millä pelisäännöillä Kalajoen kaupungin organisaatiossa toimitaan? Ovatko ne avooimen ja oikeudenmukaisen demokratioan pelisäännöt vai aivan jotain muuta? Sallitaanko tässä kaupungissa eri näkökulmien ja kannaottojen asiallinen ja perusteltu esittäminen ilman kaupungin jhtajan kiertoteitse toimeen panemia ikäviä jälkiseuraamuksia?

Onko Kalajoen kaupungin organsiaation tarkoitus olla suljettu siten, että tietoja sen sisällä tehdysitä julkisista päätöksistä perusteluineen ei sallita käsiteltävän julkisesti, ei ainakaan kriittisestä näkökulmasta?

Jos näin on, on syytä olettaa, että päätöksentekoon liittyy jotain, mikä ei kestä lähempää ja avointa tarkastelua, Mikäli kaupungin johto tai kaupunginhallitus katsoo menettelytapoihinsa kohdistuvan liiallista kritiikiä, on varmasti syytä käydä läpi perusteellinen ja avoin keskustelu siitä, ovatko menettelytavat ja päätökset perusteluineen varmasti oikeat ja hyväksyttävät.
Valtuusto on Kalajoen ylin päättävä toimielin. Mielestäni edellä mainittujen seikkojen selvittäminen valtuustokyselyn johdosta on tarpeellista ja perusteltua.


Kalajoella 23.6.2009
Hanna Halmeenpää


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä vastasi valtuutettu Hanna Halmeenpäälle sellaisiin asioihin, mitä Halmeenpää ei kysynyt ja jätti vastaamatta sellaisiin asioihin, mitä valtuutettu Hanna Halmeenpää kysyi. Toinen puhui aidasta ja toinen aidanseipäistä. Kaupunginhallituksen puheenjohtjaa Raili Myllylä korosti sitä, että jos valtuutetut ryhtyvät ajamaan lähimomaistensa asioita niin on tapahtunut kulttuurimuutos Kalajoella.

Myllylä korosti niin sanottuja herrasmiessopimuksia, joiden periaatteena on, ettei tällaisia asioita julkisesti käsitellä. Ennen ei ole tällaista nähty, että perheasioita tuottaisiin valtuuston kautta esille. Myllylä kiinnitti huomioita jääviysasioihin ja oli sitä mieltä, että tällaisella menettelyllä päättäjien uskottavuus kärsii. Tulee moraalinen luottamuspula. Myllylä painotti, että asioita on käsitelty myös henkilöstöjaostossa, jonka puheenjohtaja hän on.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari väitti ettei hän ole ollut mukana kaikissa vaiheissa. Hänen mukaansa laskelmat ovat teknisen johtajan Erkki Hirsimäen tekemät ja Puoskarin mielestä oikea ja hyvä laskelma on hyvä peruste ostopalvelun määrän mittamiseen. Kaupnginjohtaja Jukka Puoskari puhui ummet ja lammet strategioista, mutta jätti vastaamatta valtuutettu Hanna Halmeenpään kysymykseen. Puoskari puhui vuolaasti taloudellisentoimintaympäristön muutoksista. Puoskari väitti ettei asioita ole voitu viedä eteenpäin ennenkuin virkavapaus on myönnetty. Puoskari toivoi, että virkamie- ja luottamusmiesorganisaatio keskittyvät omien tehtäviensä hoitamiseen. Hän toivoi, ettei sukulaisuussuhteet vaikuttaisi työntekoon.

Valtuutettu Hanna Halmeenpään ensimmäinen lisäkysymys koski laskelmia, joissa olisi verrattu osa-aikaisen ympäristötarkastajan kustannuksia eli siis vertailulaskelmia. Hän pyysi laskelmia ja perusteluita asioille.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä vastasi ja puhui valtuutetun aviomiehestä ja kultuurinmuutoksesta. Hän kysyi: Mitä Kalajoen kaupungin asukkaat ajattelevat? Myllylä ei vastannut siihen mitä valtuutettu Halmeenpää kysyi.

Toisessa lisäkysmyksessä valtuutettu Hanna Halmeenpää kysyi henkilöstöjohtamisesta ja kapunginjohtajan alaistensa läskytyksestä sekä hankintalain vastaisesta menettelystä. Puoskari oli närkästynyt Riku Halmeenpään yksityisenä henkilönä tekemään muistutukseen Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Puoskari oli läksyttänyt Riku Halmeenpäätä asian johdosta erikoisin sanakääntein.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari vastasi, ettei se ole mukavaa. Valtuutettu Hanna Halmeenpää jäi edelleenkin vastausta vaille niihin asioihin mihin halusi kyselytunnin järjestämisellä saavansa vastauksen.

Minua sangen suuresti harmittaa ja sydämelleni käy, että valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Isokääntä käsitteli totuutta varomattomasti, kun hän ilmoitti, että laskelmat on esitetty kaupunginhallituksen kokouksessa. Tämä ei pidä yhtä totuuden kanssa.

Näin oli show esitetty ja farssi valmis. Wikipedian mukaan farssi on komedia, jonka viihdyttävyys perustuu väärinkäsityksiin, salaisuuksiin, absurdeihin tilanteisiin, verbaaliin huumoriin ja nopeaan, loppua kohden kiihtyvään juoneen. Usein mukana on myös vähintään yksi takaa-ajokohtaus. Farssin tarkoituksena on saada yleisö nauramaan. Ehkä siinä onnistuttiin.

Vs. ympäristötarkastajan näkemys 28.5.2009

Hyvät valtuutetut, hallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja palvelujohtajat

Meneillään olevan prosessin avoimen käsittelyn nimissä haluan osaltani oikaista Jukka Puoskarin vastineessa esiintyneet muutamat asiakohdat. Puoskarin esittämät perustelut työsuhteeni päättymiselle ovat näkemykseni mukaan epäjohdonmukaisia. Puoskari kertoo ympäristöohjauksen henkilöresurssien viimevuosien lisäyksistä, joissa nyt olisi suhdanteen ja kuntaliitoksen vuoksi vähentämisen perusteita. Ympäristövalvonnassa tehtävien määrä ei ole juurikaan riippuvainen taloudellisista suhdanteista, kuten muilla sektoreilla.

Ympäristövalvonnan tehtävät kunnissa ovat valtakunnallisesti lisääntyneet tasaiseen tahtiin (yli seitsenkertaiseksi viimeisen 20 vuoden kuluessa), taloudellisista suhdanteista riippumatta. Kyseinen resurssilisäys on kohdistunut ympäristöohjauksen rakennusvalvontapuoleen, ei ympäristövalvontaan. Kuntaliitoksen myötä henkilöresurssi lisääntyy ympäristönohjauksessa edelleen nimenomaan rakennusvalvonnan puolella. Himangan ja Kalajoen kuntaliitos ei tuo lisäresurssia ympäristövalvonnan henkilöstöön. Kalajoen vs. ympäristötarkastaja on jo tammikuusta 2009 alkaen hoitanut myös Himangan ympäristövalvonnan tehtävät.On siis hyvä huomioida, että ympäristövalvonnan resurssista on jo säästetty noin 10- 20 % johtuen Himangan ympäristövalvonnan tehtävien siirtymisestä Kalajoen ympäristötarkastajan hoidettavaksi (noin 1 pv/vk, josta palkkakustannukset maksaa Himanka).

Ympäristövalvonnan osa-alueelle ei käsittääkseni ole mielekästä asettaa tämän 10-20 % vähennyksen lisäksi suuria lisävähennyksiä. Talousjohtajan käsityksen mukaan vuoden 2009 talousarvion käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksessa mainittu ympäristöohjauksen henkilöstömenojen 8000 euron vähennys on saavutettavissa nykyisin järjestelyin, lisäämättä resurssivähennyksiä ympäristövalvontaan. Säästötalkoissa ja niihin liittyvissä YT- neuvotteluissa ei missään vaiheessa olekaan tuotu esille resurssivähennyksiä koskien ympäristövalvonnan henkilöstömenoja. Ne ovat nousseet esille ulkopuolisena asiana, välittömästi vs. ympäristötarkastajan laatiman PAP-lausuntoehdotuksen jälkeen.

Koska kustannustehokkainta vaihtoehtoa viransijaisuuden jatkamiselle, nykyisin tehtäviä hoitavan vs. ympäristötarkastajan työsuhteen jatkamista koko- tai osa-aikaisena, ei ole katsottu aiheelliseksi selvittää, kyse on nähdäkseni ensisijaisesti henkilövaihdoksen hakemisesta, ei säästösyistä. Kustannustehokkain ei voi olla tilanne, jossa Kalajoen ja Himangan ympäristövalvonnan työkenttään ryhtyy ostopalveluina perehtymään uusi, vaikka kokenutkin henkilö. Vankka paikallistuntemus ja yli vuoden työkokemus Kalajoen ymp.tarkastajan tehtävien hoidosta ei voi olla sivuutettava seikka. Esimiehiltäni Paavo Soukalta tai Erkki Hirsimäeltä, asiakaskunnasta, sidosryhmistä ja työyhteisöstä en Puoskarin reaktioita lukuun ottamatta ole saanut milloinkaan negatiivista palautetta.

Mitä tulee optimistisiin odotuksiin työsuhteeni jatkon suhteen, haluan huomauttaa, että ne ovat perustuneet esimieheni, Erkki Hirsimäen kanssa käytyihin keskusteluihin ja suullisiin sopimuksiin. Ensimmäisen kerran työsuhteeni jatkamisesta keskusteltiin maaliskuussa, kun tekniseltä puolelta tiedusteltiin halukkuuttani ryhtyä Kalajokisuun maisemahankkeen projektipäälliköksi. Tällöin esimieheni kertoi pitävänsä itsestään selvänä, että viransijaisuuteni jatkuu, viranhaltijan kerrottua aikeestaan anoa virkavapaudelleen jatkoa keskeytyksettä. Luonnollisesti tällöin ilmoitin, etten voisi ottaa projektipäällikön tehtävää vastaan.

Lopuksi oikaisu mainittuun menettelyyn maakauppa-asiassa. Puoskari antaa ymmärtää, että minun olisi pitänyt olla jo asian valmisteluvaiheessa hyvissä ajoin yhteydessä Antti Lastikkaan ja että olen antanut asiaan viranhaltijapanokseni vasta valtuustokäsittelyssä valtuutetun välityksellä. Pidän palautetta aiheettomana, sillä kyseinen maakauppa-asia tuli tietooni vasta valtuuston kokousta edeltävänä päivänä valtuutettu, Hanna Halmeenpään oma-aloitteisesti tiedusteltua vaihdossa annettavan alueen mahdollisista suojelumerkinnöistä. Suojelualue- ym. merkinnät ovat julkisia tietoja ja työhöni kuuluu kyseisten tietojen antaminen ihmisten niitä tiedustellessa. Valtuutetuilta minkään käsittelyyn tulevan asian tietojen saantia ei voi evätä, huomioiden kuitenkin salassapitosäännökset. Näkemykseni mukaan valtuutettu Halmeenpää ei harjoita valtuustotyöskentelyssä viranhaltijoiden ulkoapäin ohjailemaa politiikkaa eikä itselläni ole mitään syytä käydä viranomaistyöhön liittyvää keskustelua toisiin viranomaisiin päin valtuutettujen kautta.

Puoskarin arvostuksen organisaatiossa esiintyviä erilaisia näkemyksiä ja julkisia kannanottoja kohtaan voi todeta ilmenevän kyseenalaisella tavalla, mikäli sellaisena on pidettävä valtuutettu Halmeenpään yleisönosastokirjoituksen jälkeisenä päivänä pidettyä vakavaa puhuttelua, joka ei tosin kohdistunut julkisen kirjoituksen laatineeseen valtuutettuun vaan vs. ympäristötarkastajaan.Mielestäni avoimuutta tavoittelevassa organisaatiossa nyt meneillään olevan prosessin avoin käsittely on hyvin suotavaa.

Terveisin Riku Halmeenpää vs. ympäristötarkastaja

Erkin kommentti: Tämä prosessi on selkeästi osoittanut sen, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ei nauti kaikkien Kalajoen kaupunginvaltuutettujen luottamusta. Tarvitaan yhdeksän valtuutettua, jotka vaativat asian käsittelyä valtuustossa. Nyt tarvitaan vain aloitteentekijä ja nimien kerääjä. On todennnäköistä, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toimintaan tyytymättömien valtuutettujen määrä on vahintäänkin 12-15, todennäköisesti enemmänkin. Tämä on minun arvioni asiasta valtuuston varapuheenjohtajana.

Keskustan valtuustoryhmän on ratkaistava Raili Myllylän toiminnan jatko. Voidaanko tällaista menettelyä, kieroilua ja vallan väärinkäyttöä hyväksyä. Käsitykseni mukaan nyt on tultu tien päähän ja kaupunginjohtaja Jukka Puoskarilla on edessään uusi tulevaisuus muualla kuin Kalajoella ja Raili Myllylän kohtalona on sivuraiteille siirtäminen. Ehkäpä rikostutkintojen kiirehtiminen nopeuttaa asioiden käsittelyä. On syytä epäillä syrjintärikoksia muiden mahdollisten lisäksi. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä tietävät olevansä heikolla jäällä. Uskon, että tämä jää sulaa heinäkuun helteillä. Kuntalain 25 § on seuraava:

25 §
Kunnanjohtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin
Valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen.
Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.

1 kommentti:

sotamies svejk kirjoitti...

Erkki se jaksaa puskea päätänsä seinään. Sen suon hänelle mielihyuvin´.