torstai 10. joulukuuta 2009

Tukeeko tarjouspyyntö rikosepäilyjä?

Kalajoen kaupunginhallitus päätti 9.6.2009 tehdä toistaiseksi voimassaolevan ostosopimuksen Oy Ecospec Ltd:n kanssa ympäristöasiain hoidosta. Sopimuksessa oli määritelty yhden kuukauden irtisanomisaika. Katso sopimus:


Tarjouspyynnöt

Kalajoen kaupungin tekninen johtaja Erkki Hirsimäki on pyytänyt määräaikaiset tarjoukset ympäristötarkastajan tehtävien hoidosta 1.1.- 30.6.2010. Tarjouspyynnön valintakriteerit ovat palvelun hinta ja laatu. Näiden tekijöiden painoarvot ovat hinta 20 % ja laatu 80 %. Tarjouspyynnössä mainitaan, että poikkeuksellisen alhainen tarjous voidaan hylätä. Kaupunki pidättää myös oikeuden hylätä perustellusta syystä kaikki tarjoukset.

Laadun kriteereistä on seuraava mainita:
Ammattitaito (p.a 70 %). Ammattitaito mitataan henkilön koulutuksella ja työkokemuksella. Arvioinnissa otetaan huomioon myös henkilön osoittama perehtyneisyys ympäristöalan kysymyksiin sekä kirjallinen esittämistaito. Tällöin tulevat kysymykseen lähinnä suoritetut kurssin, tutkimustyöt, julkaisut, suunnittelutyöt ja mahdolliset osallistumiset ympäristöhankkeisiin.
Yhteistyökyky ja neuvottelutaito (p.a. 10 %). Tehtävästä selviytyminen edellyttää erittäin hyvää yhteistyökykyä niin asiakkaisiin kuin myös kaupunkiin nähden, joten laatutekijässä yhteistyökykyisyys otetaan huomioon. Tältä osin arvosteluun vaikuttaa kaupungin mahdolliset aikaisemmat kokemukset yhteistyön sujuvuudesta ja tarjoajan ilmoittaminen referenssiasiakkaiden kokemukset. Tehtävä edellyttää myös hyviä neuvottelutaitoja.

Miten on arvioitu?

Arviointi on suoritettu seuraavasti:
Ammattitaito, p.s. 70 %
- koulutus
- työkokemus
- kurssit
- tutkimustyöt
- julkaisut
- suunnittelutyöt
- ympäristöhankkeet

Yhteistyökyky ja neuvottelutaito, p.a 10 %
- yhteistyökyky
- neuvottelutaito

Tarjoushinta, p.a 20 %.

Eriarvoinen kohtelu

Vt. ympäristösihteerin määräaikainen työsuhde päätettiin säästösyihin vedoten. Nyt on pyydetty tarjoukset, joissa hinnan osuus on vain 20 % koko tarjouksesta. On selkeä ristiriita ilmoitetun perusteen ja käytännön toteutuksen välillä. Kalajoen kaupungille on palkattu uusia henkilöitä esim. yritysneuvoja ja muita henkilöitä. Heidän osaltaan taloudelliset syyt eivät ole olleet esteenä heidän palkkaamiseen. Miksi vain ympäristöntarkastajan osalta säästösyyt ovat tulleet esille?
Hinnan osalta tarjouspyynnössä on lausekkeet, jotka on selkeästi tehty sellaisiksi joilla tarvittaessa voidaan estää aikaisemman vt. ympäristötarkastajan Riku Halmeenpään valinta. Nämä lausekkeet ovat: Tarjouspyynnössä mainitaan, että poikkeuksellisen alhainen tarjous voidaan hylätä. Kaupunki pidättää myös oikeuden hylätä perustellusta syystä kaikki tarjoukset.

Valintakriteerien arviointiperusteet epämääräiset

Tarjouspyynnössä ei ole mielestäni riittävän selkeästi ilmoitettu kriteerien arviointiperusteita vaan ne perustuvat epämääräiseen musta tuntuu - menetelmään, mikä ei ole kansalaisen oikeusturvan kannalta kestävä peruste.
Yhteistyön ja neuvottelutaidon osalta ei ole etukäteen ilmoitettu kriteerien arviointiperusteita kyllin selkeästi, vaan siinäkin on otettu käyttöön ”musta tuntuu - menetelmä”. Kuka suorittaa arvioinnin ja millä perusteella? Ympäristölautakunta, jonka alaisesta toiminnasta on kysymys, on kokonaan ohitettu asian käsittelyssä, samoin kuin ne kaupungin henkilöt, jotka toimivat ympäristöhallinnan alalla Kalajoen kaupungissa. Juuri nämä henkilöt, jotka tietävät asioista eniten, on ohitettu päätöksenteossa. Entisenä ympäristölautakunnan puheenjohtajana voin sanoa, että toiminta ympäristöhallinnon asioissa on nyt Kalajoella kestämättömällä pohjalla. Tällä samalla kannalla ovat myös Kalajoen kaupungin ympäristöhallinnon työntekijät.
Lisäksi on vielä ainakin yhdellä lauseella varmistettu, ettei Riku Halmenpäätä voida valita ko. tehtävään. Tämä lause on: Tältä osin arvosteluun vaikuttaa kaupungin mahdolliset aikaisemmat kokemukset yhteistyön sujuvuudesta …

Seurantaa ei suoritettu – lautakunta ohitettiin

Kun aikanaan hyväksyttiin sopimus Oy Ecospec Ltd:n kanssa, niin päätettiin, että marraskuun loppuun mennessä suoritetaan seuranta miten ratkaisu on toiminut. Kaupunginhallituksen päätöstä ei noudatettu. Mitään seurantaa ei tehty. On luonnollista, että seuranta olisi pitänyt tehdä ja tuoda se kaupunginhallituksen käsittelyyn. Seurantaa varten olisi pitänyt kuulla muita työntekijöitä ja asia olisi pitänyt käsitellä ympäristölautakunnassa. Näin ei menetelty. Niin ympäristölautakunta kuin kaupungin ympäristöhallinnon työntekijätkin saivat tietoa uusista sopimuksista sanomalehtien uutisoinnin kautta. Ympäristöhallinnon työntekijät ja ympäristölautakunta on pidetty pimennossa asian käsittelyssä.

Syynä lienee se, että seuranta olisi osoittanut sen, että ennen yksi henkilö hoiti tehtäviä viisi päivää viikossa virkavastuulla. Silloin ympäristöhallinnon asiat toimivat kiitettävästi Kalajoella. Nyt tilanne on se, että ulkopuolinen konsultti hoitaa tehtäviä yhden päivän viikossa. Hän ei toimi virkavastuulla ja siksi hänen kanssaan joutuu rakennustarkastaja varaamaan yhden päivän viikossa näiden tehtävien hoitoon. On päivän selvää, että Oy Ecospet Ltd:n hoitamana yksi päivä viikossa periaatteella ei ole palveluiltaan samanlaista kuin viisipäiväisen ammattitaitoisen ja paikallistuntemuksen omaavan viranhaltijan toiminta. Siis yhteenvetona voidaan todeta, että palvelu ei toimi, asiakkaat joutuvat odottamaan ympäristölupapäätöksiä kohtuuttomasti jne.

Virheelliset laskelmat

Kalajoen kaupunginhallitukselle esiteltiin asioista laskelmat niin, että niissä käsiteltiin totuutta varomattomasti. Laskelmissa ei otettu huomioon sitä, että konsultin lisäksi palkkakuluihin on otettava huomioon se, että rakennustarkastaja joutuu uhraamaan vähintäänkin yhden päivän viikossa konsultin työkaverina. Laskelmista puuttuivat myös matkakustannukset. Konsultti kulkee Kannuksesta Kalajolle ja takaisin. Matkat maksaa Kalajoen kaupunki. Lisäksi laskelmissa ei otettu huomioon sitä, kuinka paljon palvelu on ympäristöasioissa Kalajoella huonontunut. Ehkä siihen olisi voitu kehitellä mutu-kerroin?

Toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta ei ole todistettavasti irtisanottu

On lisäksi otettava huomioon, että Oy Ecospect Ltd:n toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta ei ole irtisanottu, vaan on oletettu, että toiminta jatkuu entisellään. Nyt, kun on pyydetty uudet tarjoukset ajasta 1.1.- 30.6.2009, niin Kalajoen kaupungilla on kaksi sopimusta voimassa samasta asiasta, koska toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta ei ole irtisanottu ja on lisäksi tehty samasta asiasta uusi määräaikainen sopimus.

Kun juridisesti tarkastellaan asioita, niin on syytä epäillä, että kysymyksessä on kiistaton syrjintä ja lisäksi on syytä epäillä sitä, että virkavastuulla on johdettu päättäjiä harhaan ja on annettu niin markkinaoikeudelle kuin Oulun hallinto-oikeudellekin väärät lausumat asiassa. Tämä on surullista, mutta minun mielestäni totta.

Ei kommentteja: