tiistai 10. maaliskuuta 2015

Valtuustoaloitteen käsittely


Kalajoen kaupungille toimitettu todistusaineisto asiassa rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkopuolella. Tämän todistusaineiston esittäminen estettiin Erkki Aholta, vaikka valtuusto oli sitä päätöksellään pyytänyt. Aineistoa on 1879 sivua + muutama kirja. Tämä aineisto on edelleen Kalajoen kaupungin arkistossa todistusaineistona asiassa. Kysymys on vuoden 2007 asiasta. Nyt on epäilys jatketusta rikoksesta.

Valtuustoaloite
Minulla on myös oikeus vahingonkorvauskanteeseen Kalajoen kaupunkia vastaaan, koska se ei ole reagoinut asioihin. Kysymys on tässäkin tapauksessa miljoonista euroista.

Rikoslaki 15 luku 10 § (24.7.1998/563) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen. Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmisryöstön, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (24.1.2003/17)

Kaupunginhallitus 13 09.03.2015 13 Valtuutettu Erkki Aho aloite koskien poliisin toimintaa 17/00.02.00/2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Valtuutettu Erkki Aho jätti valtuuston kokouksessa 24.2.2015 liitteenä olevan aloitteen koskien poliisin toimintaa. Valtuutettu Erkki Aho vaatii, että val tuus to ryhtyy toi men pi tei siin poliisin toiminnan johdosta. Poliisi on tois tuvas ti toiminut tavalla, jota on syytä epäillä rikolliseksi: rikoslaki 15 lu ku ja 40 luku. Poliisin parlamentaarinen ohjaus kuuluu Suomessa eduskunnalle. Epäily rikol li ses ta toiminnasta kuluu poliisille. Valtuuston työjärjestys 5 § Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on val tuus to ryh mällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallin toa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa, että valtuutettu Erkki Ahon aloi te ei kuulu kun nan toimialaan. Aloitetta ei oteta valmisteluun. Aloite kuuluu poliisin toimialaan

Kaupunginhallituksen olisi pitänyt noudattaa ratkaisussaan hallintolakia. Katso

Hallintolaki 21 §

Asiakirjan siirto
Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle.
Asiakirjaa siirrettäessä asian tutkimatta jättämisestä ei tarvitse tehdä päätöstä.
Siirrettäessä asiakirja, joka on toimitettava viranomaiselle määräajassa, määräaikaa katsotaan noudatetun, jos toimivaltainen viranomainen saa asiakirjan määräajan kuluessa.

Kun kaupunginhallitus ei noudattanut hallintolakia niin syytä epäillä, että kaupunginjohtaja juristina syyllistyiu virka-aseman väärinkäyttöön tai virkavelvollisuuden laiminlyöntiin. Lisäksi Kalajoen kaupunki on vahingonkorvausvelvollinen vahingonkorvauslain mukaan. ja rikollisten suojeluun.

Virka-aseman väärinkäyttö RL 40:7 • Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa • 1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka • 2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden, • hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. • Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Virkavelvollisuuden rikkominen RL 40:9 • Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (4.12.2009/990) • Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos hän on syyllistynyt 1 momentissa mainittuun rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa ja rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtävään

Vahingonkorvauslaki VahL • 2:1 §. Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. • 4:2 §. Virkamies vastaa virassaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta tämän luvun 1 §:ssä mainittujen perusteiden mukaisesti. (1Julkisyhteisön ensisijainen vastuu 3:2 § Julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Sama korvausvelvollisuus on muulla yhteisöllä, joka lain, asetuksen tai lakiin sisältyvän valtuutuksen perusteella hoitaa julkista tehtävää.

Lisäksi kaupunginhallitusta on syytä epäillä rikollisten suojelusta. Rikoslaki 15 luku 11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Valitan asiasta Oulun hallinto-oikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO:n päätöksen perusteella voin viedä asian Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen.

1 kommentti:

ollitoivooalvi kirjoitti...

Tervehdys Erkki. Lienee aivan hyvä, että tuo koko paketti nimenomaan menisi Suomen ulkopuolisiseen tarkasteluun, että laajemminkin tulisi esille se seikka mitä merkitsee suomalainen, nimenomaan suomalainen "hyvinvointioikeusvaltio".