perjantai 24. tammikuuta 2020

Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19


Loppulausunto ulosottomies Eveliina Nissilän rikosilmotukseen 5770/R/15736/19

Olen joutunut kärsimään Suomen valtion rikollisesta toiminnasta jo 25 vuoden ajan. Koska minulta on ulosottotoiminnalla estetty ansiotyö ja yritystoiminta, niin aktiivisena henkilönä olen perehtynyt Suomen historiaan ja paikallishistoriaan perusteellisesti. Olen kirjoittanut nettiin Suomen historian blogeja

Suomen historia

Suomen vanhempi historia

Suomen uudempi historia

Pankkikriisi

Oikeustoimi ja poliisi

Nettikirja

Natura

Politiikka

paikallishistorian blogeja

Kalajoen historia

Merkkihenkilöitä

Kalajoki-näyttely

Urhelun historia

Urheilu

Kalajoki-ploki

Kalajoki

Erkin ploki

Erkin blogi

Erkki Ahon blogi

Olen tutkimuksisani saanut selville, että Suomessa on tapahtunut valtiopetos, mikä ei vanhene koskaan.
Valtiopetos on tosiasia

Tätä näkemystä tukivat Wikipedian kirjoitus
Koiviston konklaavi

ja seuraavat videot

Koiviston konklaavi

Onnistuin hankkimaan salaiseksi julistetun SSP-sopimuksen , mikä on keskeinen asiakirja valtiopetoksen todistamisessa

SSP-sopimus

Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä selvitykset ja kirjat

Jorma Jaakkolan kotisivut

 Jukka Davidsonin nettikirja Isänmaan ryöstäjät

Velallisten tukiryhmän toiminta

Kiireellinen toimenpidepyyntö Euroopan neuvostolle

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset
Valtiopetos on tosiasia

Jatketun 24 vuoden oikeusmurhan ja kidutuksen kohteena

Pankkikriisi

Oikeuslaitos ja poliisi

Valtiopetosta todistaa muun muassa nämä asiakirjat
1.salaiseksi julisterut Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992
  2. salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000

Näistä kirjoista olisi löytynyt lisää tietoa,Uutta todistusaineistoa asioista tulee koko ajan ja tärkein niistä on tohtori Jukka Davidssonin haastattelut 27.05.2019 ja tutkimukset, jotka tukevat omia todistusaineistojani

Totuudesta muutokseen

 Velallisten tuki ry
c/o Liisa Mariapori
Pohjolankatu 27, 96100 Rovaniemi
Suomi
liisa.mariapori@velallistentuki,fi
SUOMEN PERUSRAPORTTI YK:N SOPIMUSVALVONTAELIMILLE, MÄÄRÄAIKA 27.11.2019
IHMISOIKEUSRIKKOMUKSET SUOMESSA
Suomi on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin vuosina 1992-2019 ja syyllistyy edelleen:
Vuosina 1992-2019 ovat sadat tuhannet Suomen kansalaiset menettäneet perus- ja ihmisoikeutensa ja omaisuutensa julkisen vallan edustajien tekemien virhepäätösten seurauksena. Suomen poliittinen eliitti ja tulospalkkainen virkakoneisto ovat polkeneet suomalaisten ihmisoikeuksia vuodesta 1992 lähtien. Tämä on ollut mahdollista siksi, että Suomessa ei ole Perustuslakituomioistuinta, eikä laillisuusvalvonta Suomessa siten toimi. Suomessa on 1990 vuodesta lähtien säädetty hallitusmuodon ja Suomen perustuslain vastaista lainsäädäntöä. Tämä on ollut mahdollista siksi, että samat kansanedustajat, jotka oat mukana ensin säätämässä ja hyväksymässä lakeja, sitten istuvat perustuslakivaliokunnassa päättämässä itse hyväksymiensä lakien perustuslainmukaisuudesta. Näin Suomeen syntyy koko ajan lisää Suomen ja EU:n perustuslain vastaista lainsäädäntöä.
Suomessa on 90-luvun finanssikriisin seurauksena langetettu tuhansia ja taas tuhansia vankeustuomioita velallisen epärehellisyyden tms. perusteella. Nämä vuosina 1992-2019 annetut tuomiot perustuvat presidentti Mauno Koivisto määräykseen 6.5.1992, jolloin hän ns. Koiviston konklaavissa määräsi, että instituutiot eivät saa hävitä ja näin suomalaiset yrittäjät eivät ole voineet saada oikeutta Suomen oikeuslaitoksissa 1992 vuoden jälkeen.
Presidentti Mauno Koiviston määräyksestä vuonna 1992 johtuen Suomessa tapahtuu koko ajan vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joista törkeimpiä ovat teot, jotka täyttävät kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kieltävän sopimuksen määrittäviä tekoja. Näihin tekoihin ovat syyllistyneet hallinnon virkamiehet ja kaikki Suomen hallitukset ja presidentit vuodesta 1992 lähtien, sillä presidentti Mauno Koiviston antamaa määräystä, että instituutiot eivät saa hävitä ei ole vielä tähän päivään mennessä kumottu. Ihmisoikeusloukkaukset ovat näin suomalaisten arkipäivää, ovat olleet jo kohta 30 vuotta.
Julkisen vallan edustajat ovat lainsäädännössä ja oikeuslaitoksissa selvästi suosineet kaikkia velkojia, kuten pankkeja ja perintätoimistoja aina 6.5.1992 lähtien ja näin julkisen vallan edustajat, Eduskunta ja koko oikeuslaitos ovat toimillaan aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti taloudellista vahinkoa valtiolle ja suomalaisille yrittäjille kymmenien tai satojen miljardien eurojen edestä. Suomen eduskunta rikkoo lainmuutoksissa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan säännöksiä monella eri tavalla. Suomessa ei ole elinkeinovapautta II-76 artikla, eikä suomalaisilla yrittäjillä ole Euroopan unionin perustuslain takaamaa omistusoikeutta II-77 artikla. Suomessa Eduskunta säätää ja on säätänyt jo 30 vuotta hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, jonka nojalla tulospalkkaiset Verohallinnon verotarkastajat voivat takavarikoida yrittäjien koko omaisuuden ennen lainvoiman saanutta verotuspäätöstä ja verot pitää maksaa muutoksenhausta huolimatta ja verojen täytäntöönpanon kieltoa ei myönnetä, jolloin yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa, kun ulosottomiehet vievät kaikki rahat yritysten tililtä usein jo ennen verotarkastuskertomusten valmistumista. Suomessa yrittäjillä ei siis ole oikeutta nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta, eikä käyttää, luovuttaa ja testamentata sitä. Suomen ylisuuri virkakoneisto on ottanut Suomessa vallan ja käyttää sitä täysin mielivaltaisesti ja laittomasti saavuttaakseen Valtiovarainministeriön sille asettamat tulostavoitteet ja saadakseen itselleen tulospalkkion.
Nämä Suomen julkisen vallan tekemät ihmisoikeusrikkomukset tulisi kartoittaa riippumattoman kansainvälisen asiantuntijaryhmän eli totuuskomission toimesta, jotta näihin tekoihin syyllistyneet Suomen presidentit, hallitukset, virkamiehet ja muut virallisessa asemassa toimivat henkilöt saataisiin vastuuseen teoistaan vuosina 1992-2019 tapahtuneista teoista, joihin kuuluvat maanpetos, valtiopetos, törkeä virka-aseman väärinkäyttö, kansanmurha jne. Suomessa vallitseva hyvävelijärjestelmä ja syvä korruptio estävät kaikki ihmisoikeusrikkomusten tutkinnat Suomessa. Suomessa koko poliittinen johto ja virkakoneisto toimii yhdessä Suomen kansalaisia vastaan, joten suomalainen yrittäjä ei voi saada oikeutta Suomen täysin korruptoituneessa oikeuslaitoksessa, joka toimii edelleen presidentti Mauno Koiviston määräysten mukaan,.
Suomen perustuslaissa on turvattu ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Perusoikeudet ovat yksilölle kuuluvia oikeuksia ja ovat luonteeltaan yleisiä eli kuuluvat kaikille yhdenvertaisesti. Kun Suomen koko oikeuslaitos ja virkakoneisto on alistettu presidentti Mauno Koiviston määräyksellä tahoksi, jossa instituutiot eivät saa hävitä, on tämä presidentin määräys samalla vienyt suomalaisilta kaikki ihmisoikeudet ja nykyjärjestelmä tekee jatkuvia rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näin Suomen valtio ja koko virkakoneisto polkee suomalaisten ihmisoikeuksia siitäkin huolimatta, että YK:n peruskirjassa asetetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi suojella ihmisoikeuksia. Suomi on yhtenä peruskirjan allekirjoittajana sitoutunut mainittuun oikeuden turvaamiseen ja näin muodoin myös julistukseen, jossa ihmisoikeudet määritellään ja johon yhä enemmän vedotaan. ihmisoikeustuomioistuinten toiminnassa ja päätöksissä.
Suomen ihmisoikeusrikkomukset ovat peräisin 1980 luvun aikana tehdyistä täysin virheellisistä talouspoliittisista päätöksistä ja Suomen EU-jäsenyyskuntoon saattamiseksi vaatineista pankkien vakavaraisuuden nostamisesta 8 %:iin siten, että Suomen hallitus teki tiettyjen pankkien kanssa SSP-pankkisopimuksen vuonna 1993, jolla sopimuksella hallitus antoi pankeille luvan sanoa yksipuolisesti irti tiettyjen toimialojen yritysten velat ja näin kaataa 65.000 yritystä. Näin näistä 65.000 yrittäjästä ja heidän takaajistaan tehtiin Suomeen ikuisuusvelallisia. Samalla Suomen lainsäädäntöä muutettiin velkojia suosivaksi ja siirryttiin summaariseen menettelyyn oikeuslaitoksissa, mikä summaarinen menettely tarkoittaa käytännössä sitä, että velkojan ei tarvitse oikeuslaitoksessa esittää mitään todistetta velasta, ei velkakirjaa tai laskua vaan oikeuslaitoksen antavat lähes poikkeuksetta asiassa ns. yksipuolisen tuomion, jolla velallinen velvoitetaan maksamaan velkojan vaatimat velat siitäkin huolimatta, että velallinen perusteellisesti kiistää saatavan olemassaolon. Myöskään velkojen vanhentumista ei tutkita missään vaiheessa, kun alkuperäistä velkakirjaa siirtomerkintöineen ei tarvitse esittää.
Jotta suomalaisten yritysten tuho olisi täydellinen myi Suomen hallitus/talouspoliittinen ministerivaliokunta vielä 31.3.2000 ns. Arsenal kauppakirjalla näiden SSP-pankkisopimuksella ryöstettyjen yritysten velat (56.000 yrityksen 77.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa)) norjalaisille perintätoimistoille, jotka olivat amerikkalaisen Pra Group-yhtiön bulvaaneja. Nämä 12 miljardin velat myytiin 5 %:lla niiden nimellisarvosta eli 600 miljoonalla markalla antamatta velallisille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:lla velan arvosta. Osaa näistä veloista peritään yrittäjiltä ja heidän takaajiltaan edelleen ilman velkakirjaa tai tilityksiä, jolloin esim. takaajat eivät pysty käyttämään regressioikeuttaan. Näillä valtion virkamiesten ja poliitikkojen toimilla saatiin Suomeen suurtyöttömyys, jolloin työttömänä on ollut pitkään noin 500.000 suomalaista.
Näillä Suomen hallituksen toimilla kumottiin Suomessa omaisuudensuoja. Ryhtyessään sopimussuhteeseen pankkien kanssa on Suomen valtio toteuttanut oikeustoimensa suunnitelmallisesti, tahallisesti ja tietoisena asioitten tilasta sekä seurauksista. Samalla valtio on julistanut asiakirjat salaiseksi, eikä esim. ns Arsenal kauppakirjaa 31.3.2000 ole vieläkään saatu julkiseksi monista yrityksistä huolimatta. Suomen hallitukset vuodesta 1992 ovat pystyneet ja pystyvät edelleen salaamaan omat rikoksensa julistamalla asiakirjat salaiseksi jopa 100 vuodeksi.
Valtioneuvoston sopimukset pankkien kanssa ovat laittomia, koska mainitut sopimukset ja niitten käytännön toteuttaminen ovat johtaneet törkeisiin ja moninaisiin ihmisoikeudenloukkauksiin. Tätä sopimusvyyhteä ja niiden aiheuttamia tekoja tulee arvioida kahden osapuolen rahallisena toimintana tiettyä ihmisryhmää vastaan. Kummankin osapuolen, valtion ja pankkien, olisi perusoikeuksien nimissä tullut ottaa huomioon aiheutettu loukkausten ketju sekä yksilöitten oikeudellisesti arvioitu heikompi asema. Valtion velvollisuutena on lisäksi valvoa mainittujen tekojen aiheuttajia, eikä itse olla aktiivisena sopijapuolena toteuttamassa niitä. Nämä ihmisoikeusloukkaukset Suomessa käsittävät suoraan laskentatavasta riippuen noin 200.000-400.000 Suomen kansalaista. Tämä määrä edustaa noin 4-8 % koko väestöstä laskettuna. Epäsuorasti loukkausten vaikutukset koskevat noin 1-1,3 miljoonaa suomalaista (26 %).
Suomen valtio oikeuslaitoksineen polkee ja on vuodesta 1992 alkaen polkenut suomalaistan ihmisoikeuksia seuraavasti:
 1. Omaisuudensuoja, PL 15 §, EIS ensimmäinen lisäpöytäkirja 1 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 17 artikla.
 2. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto. PL 6 §, EIS 14 artikla, seitsemäs lisäpöytäkirja 5 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 1 artikla, 2 artikla, 7 artikla, KP-sopimus 2 artikla, 3 artikla, 4 artikla, 14 artikla, 20 artikla, 23 artikla, 24 artikla, 25 artikla, 26 artikla, TSS-sopimus 2 artikla.
 3. Oikeusturva PL 21 §, EIS 6 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 10 artikla, 11 artikla, KP-sopimus 14 artikla.
 4. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon EIS 13 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 8 artikla, KP-sopimus 2 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 13 artikla.
 5. Oikeus työhön ja elinkeinovapaus PL 18 , Euroopan sosiaalinen peruskirja SopS 43-44/1991, 1 osa kohdat 1.12 erityisesti 1.10 artiklat. TSS-sopimus 6 artikla, 7 artikla, 11 artikla. YK:n ihmisoikeuksien julistus 20 artikla.
 6. Oikeus sosaaliturvaan PL 19 §, YK:n ihmisoikeuksien julistus 22 artikla, 25 artikla, TSS-sopimus 11 artikla
 7. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kielto PL 7 §, EIS 3 artikla, YK:n ihmisoikeuksien julistus 5 artikla, KP-sopimus 7 artikla. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 1 artikla, 16 artikla.
 8. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus ja oikeuksien väärinkäytön kielto. PL 22 §.
 9. Suomessa Verohallinto on vuosina 1992-2018 ajanut ja ajaa edelleen noin 3000 yritystä konkurssiin Verohallinnon verotarkastajien tekemillä virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, jotka eivät perustu lakiin tai tosiasianäyttöön. Näin vuosittain 3000 yrittäjää menettää koko omaisuutensa ja usein vielä tuomitaan keksitystä veropetoksesta vankilaan syyttömänä.
Kuten kaikki edellä oleva osoittaa, Suomi rikkoo kaikkia solmimiaan ihmisoikeussopimuksia räikeästi ja suomalaiset eivät voi saada Suomessa oikeutta, kun presidentti Mauno Koivisto on 6.5.1992 määrännyt, että instituutiot eivät saa hävitä.
Kohta 30 vuotta Suomessa vallinnut oikeudeton tila on nyt johtanut siihen, että ensimmäinen suomalainen yrittäjä on hakenut Euroopan perustuslain II-78 artiklan mukaista turvapaikkaa Bulgariasta pakolaisten oikeusasemaa koskevan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja pakolaisten oikeusasemaa koskevan 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn pöytäkirjan määräysten sekä Euroopan perustuslain mukaisesti.
Tuhansia suomalaisia yrittäjiä on Verohallinnon suorittamien ryöstöverotuksen vuoksi muuttanut vapaaehtoisesti pois maasta ja muutosvirta kiihtyy koko ajan.
Kysymyksemme siis kuuluu: Missä maassa ja miten suomalaiset yrittäjät, joiden koko omaisuus on ryöstetty Valtioneuvoston ja pankkien tekemällä SSP-pankkisopimuksella 22.10.1993 tai Verohallinnon verotarkastajien vuosina 1992-2019 tekemillä lakiin perustumattomilla ja virheellisillä verotarkastuskertomuksilla, voivat saada asiassaan oikeutta ja miten saada Suomen valtio korvaamaan vuosina 1989-2019 Suomen yrittäjille ja heidän takaajilleen aiheuttamat vahingot?
Suomessa on tällä hetkellä ulosotossa 580.000 henkilöä ja köyhyysloukussa noin 1 miljoona suomalaista.
Jotta Suomessa oleva tilanne saadaan jotenkin hoidettua kuntoon, niin tämä kirje toimitetaan YK:n ihmisoikeustuomioistuimelle, Euroopan neuvostolle, Euroopan neuvoston vetoomusvaliokunnalle, Euroopan komissiolle ja Velallisten Tuki ry:n perusraporttina YK:n sopimusvalvontaelimille 27.11.2019.

Rovaniemellä 27 päivänä marraskuuta 2019.

Liisa Mariapori
Velallisten tuki ry:n puheenjohtaja
liisa.mariapori@velallistentuki.fi
 +358405604180


Kirjoitin asiasta kirjan Olet Maamme Armahin SuomenmaaKirjassa on selostukset ja keskeinen todistusaineisto asioista lukuunottamatta kaupanvahvistajan kutsuman todistajan Arto Ranta-Ylitalon todistusta siitä, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Kirjan todistusaineistosta puuttuu lisäksi entisen asianajaja Asko Keräsen tunnnustus siitä, että hän on jättänyt valituksesta tekemättä Vaasan Hovioikeuteen. Kirjasta puutuu kopiot 48 miljoonan pantatuista kiinnityksistä,mutta maininta niistä löytyy kirjasta. Nämä kirjasta puutuvat aineistot on minulla esittää paperitulosteena.

Olen saanut selville, että valtiopetoksessa pankeille annettiin suosituimmuusasema eli pankit voittivat ylemmissä oikeusasteissa ja rikollisille on annettu syytesuoja.

Rikosilmoitusta valtiopetoksesta ei tutkittu

Pankin suosituimmuusasemaa pankkikriisin rikoksissa osoittaa Heino Ylitorven asia. Poliisi on koko ajan kieltäytynyt tutkimasta asiaa. Otimme asian vielä kerran esille kun Heino Ylitorvi oli kuulustelutodistajana minulle poliisi Mäntysaaren kuulustelussa, jossa en saanut nähdä rikostutkintapyyntöä eli sitä mistä minua epäiltiin ja kuulustelija etukäteen ilmoitti, että kysymykset ja vastaukset on tehty valmiiksi. En saanut kuulustelussa esittää mitään todistusaineistoja eikä todistajia kuultu. Kuulustelu oli minun oikeustajuni mukaan esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen.
Kuulustelutodistajan lausunto

Tilaisuudessa meillä oli mahdollisuus tavata talousrikostutkija, jolle Heinon kanssa esittelimme asian. Talousrikostutkija pyysi tekemään uuden rikostutkintailmoituksen Oulun poliisille, mutta poliisi on jättänyt asian tutkimatta niinkuin kaikki muutkin tutkintapyynnöt, joita olen tehnyt tämän 25 vuoden aikana. Tästä on kysymys
Tämä on yksi todiste valtiopetoksesta ja pankkien suosituimmuusasemasta sekä rikollisten syytesuojasta.


Olen yrittänyt kaikin keinoin 25 vuoden ajan saada oikeutta asioissani, mutta aina poliisi on jättänyt rikostutkintapyyntöni tutkimatta, eikä oikeus ole ottanut asioitani käsiteltäväksi ja laillisuusvalvonta ei ole nähnyt asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Tämä oikeustoimi- ja poliisiblogi osoittaa, ettei Suomi ole oikeusvaltio ja siksi se on nyt kaikkein tärkeimpiä todistusaineistoja siihen miksi olen toiminut niin kuin olen toiminut. Olen pyrkinyt saamaan itselleni ja muille pankkikriisin ja valtiopetoksen uhreille oikeutta jo 25 vuoden ajan. Olen joutunut Suomen valtion rikollisen toiminnan kohteeksi koska haluan oikeutta.

Olen perehtynyt Suomeen lakiin varsin hyvin. Jotta saisin oikeutta niin päätin rikkoa tietoisesti lakia, jotta saan silloin esitutkinlain mukaisesti asiani tutkintaan. Ajoin tietoisesti ylinopeutta.
Olin kuulusteluissa asian johdosta ja kerroin miksi ajoin ylinpeutta.Poliisi Leskinen ei ottanut todistusaineistoa vastaan, vaan määräsi minulle kuukauden ajokiellon ja sakkoja. Tein asiasta blogikirjoituksenkin, mutta nyt en sitä jostain syystä löydä.

Toisen tietoisen rikoksen tein siinä kun siirsin työttömyyskorvauksilla rahoittamani Kalajoki-näyttelyn yritykseni Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky:n omistukseen.
Verottajan mukaan näyttelyn verotusarvo on 33 400 euroa. Minun käsitykseni ja arvioini mukaan Kalajoki-näyttelyn todellinen arvo on n. 100 000 euroa.
Kalajoki-näyttely

Kalajoki-näyttely

Kalajoki-näyttelyn synty

Kalajoki-näyttely Etappi-kirppiksellä

Ilmoitin ulosottoviranomaisille , että olen siirtänyt omaisuuttani yritykseni nimiin ja teko on lain mukaan velallisen epärehellisyys. Ulosottoviranomaiset eivät reagoineet asiaan asian vaatimalla tavalla. Siksi en saanut asioita rikostutkintaan.

Tein itsestäni rikosilmoituksen Kalajoen poliisille ja poliisi Vesa Kallionpää teki asiassa tutkimattajättämispäätöksen.

Haastoin Kalajoen poliisin Vesa Kallionpäänn oikeuteen tässä asiassa ja samalla myös Antero Penttilä Oy:n asiassa. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen Raahen käräjäoikeudessa. Näin rikoksilla rikoksista epäiltyjä suojeltiin.

Olin sähköpostitse koko ajan vastustanut rikollista ulosottoa. Olemme käyneet jatkuvasti asiasta kirjeenvaihtoa.

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Ulosottoviranomaiset olivat tarkasti tietoisia siitä, että kaikki minulta tehty ulosotto oli saatu aikaan Suomen valtion rikollisen toiminnan seurauksena. Ulosottoviranomaiset eivät ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin eli rikoslain 15 luvun 10 §:n 11§:n edellyttämiin toimiin.

Myöskään korkein oikeus ei purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä eikä Oulun poliisi ja KRP tutkinut asioita vaikka kuinka monta rikospyyntöä asiasta olen tehnyt. Myöskään Oulun käräjäoikeus ei olle antanut minun todistaa, että kaikki ulosotossa olevat saatavat oliva rikoksilla aikaan saatuja ja siten perintäkelvottomia. Menettely on ihmisoikeussopimusten ja perustuslain vastaista.

Päätin tehdä sellaista mikä herättää huomiota ja saa aikaan rikostutkinnat. Se oli harkittu teko ulosottoviranomaisille, jotka tiesivät todellisen tilanteeni eli sen , että kaikki ulosotossa olevat saatavat oli saatu aikaan Suomen valtion rikollisen toiminnan avulla ja koska olin joutunut olemaan 25 vuotta rikollisen ulosoton kohteena ja menettänyt yritykseni, omaisuuteni, ihmisarvoni ja avioliittoni oli rikottu Suomen valtion rikollisen toiminnan johdosta. Olin kärsinyt vaimoni kanssa yhdessä Suomen valtion rikollisesta toiminnasta lähes 25 vuotta ja Kalajoen kaupungin syrjinnästä yli 30 vuotta. Olin kärsinyt syyttömänä neljä kokurssiä, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä 7 teatterioikeudenkäyntiä, joista oli seurauksena 7 kunnianloukkaustuomiota. Olen joutunut syyttömänä olemaan ulosottohelvetissä ihmisoikeusrikosten ja kidutuksen kohteena jo 25 vuotta.

Seuraava teksti ulosottomies Eveliina Nissilän kuulustelukertomuksesta pitää paikkansa:
Viesti on lähetetty osoitteesta e.ahoky@kotinet.com ja lähetysaika on 24.4.2019 klo 8.43. Vastaanottajina viestissä on ulosottoviraston lisäksi useita muita tahoja. Viestissä Aho kirjoittaa seuraavalla tavalla:
PS. Minulla on perustuslain mukainen omaisuuden suoja. Minulla on oikeuspuolustaa omaisuuttani viakka asein. Jos ulosottomies Eveliina Nissilä koskee eläkkeeseeni, niin hän samalla allekirjoittaa kuolemantuomionsa. Hyvänä puolena asiassa on se, että hän voi itse osallistua omien hautajaistensa suunnitteluun.
Katson, että ulosotto toimii rikollisesti, koska entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on jättänyt valituksen Vaasan Hovioikeuteen tekemättä ja korkein oikesu ei ole purkanut vääriä päätöksi. PR-Teollisuus Oy:n konkurssi saatiin aikaan prosessipetoksen avulla. Rkosliigan keskeinen tekijä on syyttäjä Sulo Heiskai, joka on voinut käyttää oikeuden väärää päätöstä hyväksi uusien väärien päätösten aikaansaamiseen. Tätä on jatkunut jo 24 vuotta. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, eikä oikeuslaitos ota käsiteltäväkseen. Laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Siksi minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tapattaa ulosottomies Eveliina Nissilä, jos ulosottomies koskee eläkkeeseeni.”

Viestin koin aluksi pelottavana vähän järkyttävänä. Kun mietin viestiä ja asiaa sekä viestin lähettäjää, ajattelin, että uhkausta ei mahdollisesti toteuteta. Tietääkseni viestin lähettäjällä ei ole sellaista rikostaustaa, että hän olisi uhkasia laittanut toteen, Tämäkin tieto rauhoitti minua.”

Viesti ei ole vaikuttanut millään tavalla työtehtäveni hoitoon eikä henkilökohtaiseen elämääni.”

Erikoista on se, ettei tällainenkään viesti ole vaikuttanut siihen, että ulosottoviranomaiset olisi ryhtyneet noudattamaan lakia. Katson, että ihmisoikeusrikokset ja kidutus on suurempi rikos kuin sähköpostiviestini, jonka tavoitteen on aikaan saada rikostutkinta ja sen seurauksen merkittävät taloudelliset vahingonkorvaukset Suomen valiolta valtavista taloudellisista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että ulosottoviranomaisten rikosilmoitus on tehty käräjätuomari Sarianne Ervastin pyynnöstä, koska molemmat toimivat samassa toimitilassa.

Koska poliisi ei tutki, oikeus ei ota käsiteltäväkseen eikä korkein oikeus pura vääriä päätöksiä niin ei ollut muuta mahdolisuutta kuin saada asia rikostutkintaa siten, että minä olen syytettynä, koska syytetyn asema rikostutkinnassa on erittäin vahva, sillä rikostutkinta pitää tehdä esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaisesti.

Olen päässyt välitavoitteeseeni. Suomen valtion edustajat käräjätuomari Sarianna Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä ovat tehneet rikosilmoituksen toiminnastani. Tavoitteenani oli juuri se, että minusta tehdään rikosilmoitus jotta voin käyttää hyväksi rikoksesta epäillyn vahvaa asemaa, mikä on lakiin ja ihmisoikeussopimuksiin kirjattu. Rikosilmoituksen tekijänä on Suomen valtion edustajat, jotka edustavat Suomen valtiota.

Nyt voin todistaa, että kaikki minun ulosotossaolevat saatavat perustuvat Suomen valtion rikolliseen toimintaan ja ovat siksi perintäkelvottomia. Tähän Suomen valtion rikolliseen toimintaa kuuluvat seuraavat salaiseksi julistetut asiakirjat 1. Koiviston konklaavin asiakirjat, SSP-sopimus ja Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjat.
Valtiopetoksesta ja näistä salatuista asiakirjoista johtuvat 1990-luvun laman ja pankkikriisin selvittämättömät asiat. Niistä johtuu suoraan myös PR-talojen konkurssivyyhden asiat ja minun rikollinen 25 vuotta jatkunut ulosottohelvettini.

Nyt voin esittää valtiopetoksen todistusaineiston sekä koko PR-talojen konkurssivyyhden todistusaineistoineen sekä sen, että olen joutunut syyttömänä kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankaustuomion sekä seitsemän kunnianloukkaustuomiota. Minulla on oikeus esittää Suomen valtiolle näistä asioista ja ihmisoikeusrikoksista vahingonkorvaussaatavat valtavista taloudellisista vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä.

Tämä rikostutkinta ja tuleva oikeudenkäynti mahdollistaa sen, että kaikki 1990-luvun laman uhrit voivat saada oikeutta ja valtiopetoksen sekä 1990-laman todelliset syylliset joutuvat taludelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen. Näitä todellisia syyllisiä löytyy Suomen entisestä ja nykysestä poliittisesta johdosta ja virkakoneistosta poliisi- ja oikeusjärjestelmä mukaan luettuna. Vaadin kaikille syylliseksi todetuille ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta ja kaikkien aiheutettujen taloudellisten vahinkojen ja henkisten kärsimysten korvaamista täysimääräisesti korkoineen Suomen valtion kassasta sekä syylliseksi epäiltyjen omaisuutta hukkaamiskieltoon. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

Asiat ovat siis nyt rikostutkinnassa ja teen parasta aikaa loppulausuntoja asiassa. Siksi tarvitsen työrauhaa. Aikataulu on 31.01.2020 mennessä, mutta voin tarvittaessa pyytää lisäaikaa, sillä tutkinannjohtaja ja rikostutkija sekä käräjätuomari ovat jättäneet hankkimatta salaiset valtiopetosta koskevat asiakirjat todistusaineistoksi.
Jostain ymmärrettävästä syystä rikostutkinnatkin asiassa ovat vähän vituralla ja niiden oikaisemiseen tarvitaan aikaa ja työtä.

Valtiopetos on tosiasia

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Terve Juha

Rikostutkinnan kohteena ja todistusaineistona tulee olla kaikki poliisien, syyttäjien, eri oikeusasteiden ja lailliuusvalvojien ja muiden viranomaisten kaikki päätökset minua ja yritystoimintaa koskevissa asioissa koko 25 vuoden ajalta.

Lisäksi keskeisenä todistusaineistona kaikki blogini, kirjani, youtube-videoni sekä varatossani olevat 9 banaanilaatikollista asiakirjoja.

Kalajoella 24.01.2020

Erkki Aho

Nimeni on Erkki Aho

Ei kommentteja: