torstai 26. helmikuuta 2009

Valtuuston kokouksen jälkimainingitAmpumakeskus 129 500 euroa

Kalajoen pienryhmät kokoontuivat nyt ensimmäistä kertaa ennen valtuuston kokousta pohdiskelemaan yhdessä asioita. Pienryhmät Pro Kalajoki (viisi valtuutettua), Vasemmistoliitto (kaksi valtuutettua), kristilliset (kaksi valtuutettua), SDP (yksi valtuutettu ja vihreät (yksi valtututettu) työskentelevät yhteistyössä pitämällä yhteispalavereita. Tätä yhteistoimintaa voidaan kutsua vaikka pikkuparlamentiksi. Tällaisesta toiminnasta kaikki siihen osallistuvat ryhmittymät ja valtuutetut hyöytyvät.

Valtuustoaloitteet

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen, jossa se otti esille työmarkkinatukiuudistuksen, mikä tuli voimaan 1.1.2006. Lain tarkoituksena oli kannustaa kuntia työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Laki rankaisee kuntia, jotka eivät aktivoi työmarkkintuen saajia. Kalajoen kaupunki on maksanut työllistämissakkoa yli 500 000 euroa 500 päivää työttömänä olleista uudistuksen voimaantulon jälkeen. Vuonna 2006 kunnan osuus oli 199 301 euroa, vuonna 2007 kunnan osuus oli 179 966 euroa ja vuonna 2008 kunnan osuus oli 151 862 euroa.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaati välittömästi perustamaan virkamiehistä ja päättäjistä koostuvan työryhmän, joka miettii, miten pitkäaikaistyöttömien aktivointi kunnassamme toteutetaan. Edelleen valtuustoryhmä vaatii tekemään esityksen valtuustolle viimeistään toukokuun loppuun mennessä rahoitusuunnitelman ja aktivoinnin toteutussunnitelmasta.

Katso TE-keskuksen tilasto
http://www2.te-keskus.fi/new/var/TTS/HTML/2008/208.htm

Erkin kommentti: Vasemmistoliitto otti esille erittäin tärkeän asian. Kalajoen kaupunki on joutunut maksamaan sakkoa 531 129 euroa ja tämä kaikki on salattu päättäjiltä. Koska sakot on useamman vuoden ajalta niin tilanne on ollut virkamiesten ja mahdollisesti johtavien luottamushenkilöiden osalta täysin piittaamatonta ja lainvastaista. Kysymys ei ole enää virkavelvollisuuden laiminlyönnistä vaan selkeästä virkarikoksesta, koska laiminlyönti on ollut jatkuvaa ja tahallista. Mielestäni asiaa ei voida ohittaa olan kohoautuksella. Valtuuston varapuheenjohtajana joudun miettimään onko todelliset syylliset saatettava vastuuseen asiassa.

Kokoomuksen Pia Antti-Roiko on ensimmäinen allekirjoittaja aloitteessa, jossa vaaditaan perhepäivähoitajien ylityökorvauksien maksamiseen oikeudenmukaisuutta. Aloitteen mukaan perhepäivähoitajien viikkotyöaika on 43 h 15 minuuttia ja kahden viikon tasoittumisjaksossa 86 h 30 minuttia. Tämän tuntimäärän ylittävältä ajalta maksetaan ylityökorvausta. Jos kuitenkin perhepäivähoitajaon kahden viikon tasoittumisjaksosta toisen viikon vuosilomalla, sitä ei katsota työaikaan verrattavaksi ja perhepäivähoitaja menettää ylityökorvausken toisen viikon ajalta tehdyistä ylityötunneista. Sama toistuu, jos perhepäivähoitaja on sairaana kahden viikon tasoittumisjakson aikana. Perhepäivähoitajan peruspalkka muodostuu lapsiluvusta ja muista tekijöistä, ollen joka tapauksessa hyvin pieni työn vaativuuteen ja vastuuseen verrattuna.

Erkin kommentti: Kokoomuksen uudelle valtuutettulle Pia Antti-Roikolle kiitokset perustellusta aloitteesta. Asia on korjattava mahdollisimman nopeasti oikeudenmukaiseksi. Valtuuston varapuheenjohtajana tulen seuraamaan valtuustoaloitteen etenemistä ja käsittelyä.

Keskustan uusi valtuutettu Terttu Myllylahti oli ensimmäinen allekirjoittaja valtuustoaloitteessa, jossa vaadittiin, että koulumatkatuen omavastuuosuus (n. 43 euroa/kk ja 387 euroa/vuosi) maksetaan niillekin kalajokisille kotona asuville keskiasteen opiskelijoille, joiden opiskelupaikka ei ole Kalajoella. Tuki poistettiin sivistyslautakunnan päätöksellä kaksi vuotta sitten niiltä kalajokisilta opiskelijoilta, joiden opiskelupaikka on muualla kuin Kalajoella.

Erkin kommentti: Keskustan valtuutettu Terttu Myllylahden aloite on hyvin perusteltu ja kysymyksessä on perustuslain yhdenvertaisuuteen perustuva asia joten asia on korjattava mahdollisimman nopeasti lain mukaiseksi. Valtuuston varapuheenjohtajana tulen seuraamaan valtuustoaloitteen etenemistä ja käsittelyä.

Ampumarata-asia herätti ihmettelyä

Ampurata ei ole Kalajoen kaupungin investointisuunnitelmissa. Entisenä ympäristölautakunnan puheenjohtajana tiesin, että nykyinen ampumarata on siirrettävä toiseen paikkaan, koska sen meluhaitoista on tullut valituksia. Ympäristösihteeri antoi ampuradalle minun yllätykseksi jatkoaikaa nykyisellä paikalla vuoden 2011 loppuun. Minut kyllä ohitettiin luvan myöntämisessä ja epäilen, että paine asiassa oli tullut virkamiesten taholta. Minä en olisi antanut lupaa kuin vuoden 2010 loppuun saakka. Tänä aikana Kalajoen kaupungin olisi tullut tehdä suunnitelmat uudesta paikasta ampumaradalle.

Minulle ja muillekin valtuutetuille oli yllätys, että valtuuston kokoukseen tuotiin ohi budjetin ja toimintasuunnitelmien 129 500 euron maakaupat koskien Kauasten ampumakeskusta. Päätin selvittää asian, koska maanmittausteknikko Antti Lastikka ei ole voinut edetä asiassa ilman johtavien virkamiesten tukea.

Asiassa on edetty näin. Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Arvo on tehnyt Kalajoen kaupungnhallitukselle 26.9.2006 kirjelmän, jossa hän pyytää selvittämään uutta ampumaradan paikkaa.

Ampumaradan suunnittelutoimikunnan kokous on pidetty 20.2.2007 klo 19.00 -20.30 Mamma Leonessa. Muistion asiassa on tehnyt Kalajoen kaupungin liikuntasihteeri Jouko Moilanen. Muistiossa todetaan: Tavoitteeksi on asetettu, että uudella radalla voitaisiin harrastaa mahdollisimman monia, eri aselajit mahdollistavaa harrastustoimintaa kuten kivääri, haulikko- ja pistooliammuntaa, mukaan luettuna myös silhuetti-, kasa- ja pitkän matkan ammunta. Lajit edellyttävät yli kilometrin mittaista rata-aluetta varoalueineen. Päätettiin kutsua kokoon työryhmä, johon nimettiin Lassi Suni pj. Jarmo Lankila, Jouko Arvo, Vesa Haapakoski, Antti Lastikka, Jukka Puoskari ja Jouko Moilanen.

Jouko Arvo Kalajoen-Alavieskan Riistanhoitoyhdistys ry, Lassi Suni Kalajoen Reservilaiset ry ja Esko Valikainen Kalajoen Reserviupseerit ry ovat lähettäneet Kalajoen kaupunginhallituksella kirjeen, jossa he katsovat, että kausten tien varressa oleva alue olisi sopiva paikka ampumakeksukselle. He esittävät , että Kalajoen kaupunki ryhtyisi toimiin kyseisen maa-alueen hankkimiseksi.

Erkin kommentti: Ampuradan suunnittelutoimikunta on itse nimennyt itsensä tähän tehtävään. Kokouksessa on ollut mukana Jouko Moilanen, Esko Valikainen, Mikko Honkela, Vesa Haapakoski, Heikki J. Kärjä, Lassi Suni, Veikko Kaarta, Juha Vierimaa, Jarno Lankila, Ritva Nuorala, Ari Lapinoja, Ilkka Juntunen. (Kolmesta nimestä en saa selvää).
Asia ei ole Kalajoen kaupungininvestointiohjelmassa. Kyseessä olevat järjestöt eivät ole esittäneet mitään toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa hankkeelle. Kaupungin virkamiehet ovat toimineet omalla vastuullaan päättäjiltä salaa ja ohi budjetin. Hanke sinänsä saattaa olla järkevä, mutta asiasta olisi pitänyt olla tarkat suunnitelmat ja se olisi tullut olla Kalajoen kaupungin investointiohjelmassa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskarilla on iso rooli asiassa. On otettava huomioon, että hän on juristi joten menettely on todella järkyttävää toimintaa. Laitetaan ilman suunnitelmia ja ohi budjetin haaveiltuun hankkeeseen kaupungin puolesta 129 500 euroa. Olen varma, että nyt on vastuullisten tultava esiin ja esitettävä niin toiminta- kuin rahoitussuunnitelma. On käsittämätöntä, että yhtä urheilulajia suositaan tällä tavalla ilman selkeitä investointi- ja rahoitussuunnitelmia. Nyt on ohitettu päättäjät asiassa ja toimittu vastoin yleisesti hyväksyttyjä periaatteita.

Valtuutettujen aliarvioitia

Viime vuoden valtuustoaloitteet käsiteltiin valtuuston kokouksessa. Keskustan valtuustoryhmä jätti 29.1.2008 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki ryhtyy selvittämään toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä hiihtoputken rakentamiselle. Valtuustoaloitteeseen oli annettu seuraava vastaus: Sisätiloissa tapahtuvien hiihto-olosuhteiden selvittäminen ja valmistelu on käysnnissä sivistyspalveluissa.

Koska olin pari vuotta aikaisemmin tehnyt erittäin perusteellisen aloitteen hiihtotunnellista ja se oli jätetty kokonaan käsittelemättä niin päättin selvittää miten tämä keskustan valtuustoaloite on käsitelty. Kävin 26.2.2009 kysymyssä sivistystoimenjohtaja Esa Siirilältä asiaa. Hän kertoi, ettei hän ole selvittänyt asiaa ja pyysi kääntymään liikuntasihteeri Jouko Moilasen puoleen. Kävin Jouko Moilasen luona ja hän sanoi, ettei hänen tehtäväkseen ole annettu aloitteen selvittämistä. Nyt herää kysymys, kuka on kirjoittanut ja millä perusteella vastauksen keskustan valtuustoaloitteeseen. Siis tämä lause: Sisätiloissa tapahtuvien hiihto-olosuhteiden selvittäminen ja valmistelu on käynnissä sivistyspalveluissa.

Valtuutettu Erkki Aho teki valtuuston kokouksessa 24.6.2008 aloitteen, jota on käsitelty kaupunginhallituksessa 4.8.2008 § 173 ja merkitty 9.9.2008 § 75 tiedoksi valtuustossa. Aho jättänyt asiasta rikostutkintapyynnön ja odotaa poliisiviranomaisten toimintaa asiassa. Kysymys on rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä sekä valtuutettu Erkki Ahoon kohdistetusta syrjinnästä.

Maanhankinnoista keskusteltiin

Varsinkin uudet valtuutetut ihmettelivät maakauppoihin käytettyä rahamäärää. Näyttää siltä, että maaliskuun loppuun mennessä maakaupoissa ylitetään budjetti noin 200 000 eurolla. Nyt tarvitaan lisälainanottoa jotta maanhankinnat voidaan toteuttaa. Maanhankinnoissa tasainen tahti muuttui viime vuonna, kun Kalajoen johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden hiekkalaatikko eli Kalajoen Hiekkasärkät Oy jouduttiin pelastamaan konkurssilta ostamalla Kalajoen kaupungille 1,5 miljoonalla eurolla maata tältä lähes 100-prosenttisesti kaupungin omistamalta yhtiöltä.

Ei kommentteja: