maanantai 9. helmikuuta 2009

Vastine KalajoenseudulleKalajoenseutu on 4.2.2009 ottanut esille minun, Erkki Ahon, blogikirjoittelun. Minä kiitän päätoimittaja Sauli Pahkasaloa uutisoinnista. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaarlo Isokääntä haluaa uutisen mukaan keskustella asioista kanssani. Olen valmis myös julkiseen keskusteluun asiasta valtuuston puheenjohtajan kanssa, koska on myös kalajokisten edun mukaista keskustella julkisesti ja avoimesti asioista.
Ensin kuitenkin kehotan niin päätoimittaja Sauli Pahkasaloa kuin valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Isokääntää perehtymään näihin asioihin. Ryhdytään sitten asian vaatimiin toimenpiteisiin myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän toiminnan suhteen sekä sen suhteen, että totuus Kalajoen päättäjille kerrotaan ja todistetaan valtuuston alkuperäisen päätöksen mukaisesti.

Avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja lainmukaisuus

Kalajoen kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden toiminnan täytyy olla lainmukaista. Siksi valtuuston varapuheenjohtajana puutun esilletulleisiin laittomuuksiin.
Ylivieskan käräjäoikeuden 28.11.2005 numero 529 tahallisen väärän päätöksen seurauksena Kalajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä ja kumppanit käynnistivät minun, Erkki Ahon, julkisen häväistyskampanjan, mikä on aiheuttanut minulle valtavat taloudelliset tappiot ja mittaamattomat henkiset kärsimykset.

Perehdy asioihin näistä linkeistä

Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Kalajoen työvoimatoimiston "laho" päätös – elinkautiset vaikutukset
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=168

Starttiraha katkaistiin kostona – maineen mustaaminen
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=169

Tarkoitushakuinen oikeudenkäynti – Tapio Laholan vai Erkki Ahon kunnia
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=170

DVD-dokumentti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=278

Valtuusto päätti selvityksen hankkimisesta, Aho teki selvityksen

Suuren julkisuuden saattelemana Kalajoen kaupunginvaltuustovaltuusto päätti pyytää Erkki Aholta selvitystä rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkopuolella. Tein Kalajoen kaupunginvaltuustolle ennen määräaikaa 1879 sivun perusteellisen selvityksen asioista. Kalajoen kaupunginvaltuustolle selvitystäni ei toimitettu eikä puheenjohtaja Raili Myllylä ottanut selvitystäni Kalajoen kaupunginvaltuuston esityslistalle, vaikka Kalajoen kaupunginvaltuusto oli itse pyytänyt selvitystä.

Kysymyksessä on kuntalain 40 § Virheellinen menettely luottamustoimessa

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.
Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.

On syytä epäillä, että kysymyksessä on rikoslain 40 luvun 8 § Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.

Rikoslaki 3 luku 6 § Tahallisuus

Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä.

Kun otetaan huomioon, että selvitykseni paljasti rikokset ja rikolliset niin on syytä epäillä, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä syyllistyi myös rikoslain 5 luvun 6 § mukaiseen avunantoon salatessaan selvityksen valtuutetuilta ja estäessään selvityksen esittämisen valtuustolle.

Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

Kysymyksessä on muun muassa kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskarin ja Ylivieskan lestadiolaisen poliisin Raimo Ollilan tekojen suojelu.

Rikoslaki 9 luku 11 § Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan
rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan taikka muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Perehdy asioihin näistä linkeistä

Syrjinnän kohteen lähes 30 vuotta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/syrjinnn-kohteena-jo-lhes-30-vuotta.html

Kalajoen kunnan monopoli ärsyttää
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kalajoen-kunnan-monopoli-rsytt.html

Kylpylä rakennetaan
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/kylpyl-rakennetaan.html

Ahon rehellisyys palkitaan rikolliseksi julistamisella
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/ahon-rehellisyys-palkitaan-rikolliseksi.html

Hotelliasiaa ajettiin kuin käärmettä pyssyyn
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/hotelliasiaa-ajettiin-kuin-krmett.html

Onko Torstilla puhdas omatunto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/onko-torstilla-puhdas-omatunto.html

Elma - kohtalon lapsi Kalajoella
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=509

Urheilupyykinpesua
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=453

Nämä asiat liittyvät myös Erkki Ahon syrjintään

-Erkki Ahon oikeudensaannin estäminen, selvitys salattiin päättäjiltä

-Erkki Ahon yritystoimien rahoittamisen estäminen, katso
http://www.erkkiaho.com/blog/index.php?content=detail&id=180
Betonista Oy:n rahoituksen esteenä oli Erkki Aho

-Erkki Ahoa ei valita Kalajoen kunnan toimeen. Aho oli pätevin hakija. Paikka jätettiin täyttämättä.

-Kalajoen kaupungin virkamiehiä oli kielletty keskustelmasta Erkki Ahon kanssa

-Erkki Ahon valtuustoaloitteet jätettiin kokonaan käsittelemättä tai sitten esitettiin totuuden vastaista tietoa kuten esim. Natura-asian käsittelyssä. Tässä oikea totuus Natura-asioista
Katso julkisasiamiehen ratkaisuehdotus http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fi&newform=newform&Submit=Etsi&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-362%2F06+P&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Menettikö Kallan karit itsehallintonsa
http://naturansalat.blogspot.com/2008/11/menettik-kallan-karit-itsehallintonsa.html

-Erkki Ahon kysymykset kyselytunnille jätettiin käsittelemättä, kyselytuntia ei järjestetty

-Erkki Aholta estettiin DVD:n näyttäminen valtuutetuille. Aho halusi esittää valuutetuille valtuuston pyytämän selvityksen konkreettisessa ja selväkielisessä muodossa

- Erkki Aholta on estetty äänimäärän edellyttämät luottamusmiespaikat, ei pääsyä kaupunginhallituksen jäseneksi, ei pääsyä valtuuston puheenjohtajistoon, ei pääsyä elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäseneksi, ei pääsyä ns. isonpöydän ääreen. Miksi?
Nyt on poikkeus, kun yhteenliittymä mahdollisti valtuuston varapuheenjohtajuuden. Raili Myllylä eikä muutkaan voineet sitä estää.

katso ääniharavat
http://www.erkkiaho.com/aaniharavat.html

-Erkki Ahon nimi ei saanut näkyä jutuntekijänä lehtijutuissa. Olen tehnyt Kalajoki-lehteen ja Kalajoenseutuun useiden vuosien aikana urheilujuttuja. Niissä ei ole kirjoittajan nimeä. Lehdet eivät laittaneet tekijän eli Erkki Ahon nimeä, koska Raili Myllylän ja kumppaneiden painostus lehtiä kohtaan oli odotettavissa, jos Erkki Ahon nimi on lehdessä. Kalajoenseudussa kirjoituksiani oli ennen 12.1.2005 ja Kalajoki-lehdessä tuon ajankohdan jälkeen kummassakin vuodesta kahteen vuoteen. Todistusaineisto löytyy lehtien vuosikerroista muun muassa Kalajoen kirjastosta.

- Erkki Aholta estettiin kuuluttajana toiminen Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissä Kalajoella. Perusteena oli se, että oli vaalivuosi. Aho on toiminut kuuluttajana Kalajoella hiihtokilipailuissa yli 10 vuoden ajan.

-Erkki Ahon työttömyyskorvausten ja starttirahan katkaisut poikkeuksellisella tavalla
-Erkki Aho käyttää Kalajoen työvoimatoimiston sijasta Raahen tyävoimatoimiston palveluja, koska ei luottaa Kalajoen työvoimatoimiston toimintaan.

-Erkki Ahon joutuminen julkisen häpäisyn kohteeksi laajalevikkistenkin tiedotusvälineiden kautta

Totuus olosuhteista

Raili Myllylä ja kumppanit tietävät ettei heidän tekojaan tutkija eikä syytteitä tulla nostamaan.
Kalajoella keskustalainen poliisi Harri Rahkola ei tutki tekemiäni rikostutkintapyyntöjä muun muassa syrjinnästäni, vaan pistää ne alimmaiseen pöytälaatikkoon käsittelemättä asiaa lainkaan ja tekemättä edes päätöstä asiassa.
Poliisi Harri Rahkola leimasi minut, Erkki Ahon rikolliseksi ennen kuulustelujen alkua. Hän on käyttäytynyt painostavasti pitämällä asetta näyttävästi näkyvillä kuulustelujen aikana ja uhannut pidättämisellä jos en allekirjoita hänen mieleistään kuulustelupöytäkirjaa. Harri Rahkolan painostustoimenpidevalikoimaan on kuulunut sormenjälkien ottaminen ja kuvien ottaminen kulusteltavasta "rikollisesta" Erkki Ahosta.

Tutkinnanjohtajana on aina ollut Ylivieskan lestadiolainen poliisi Raimo Ollila. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Raimo Ollila kasvattaa syntisäkkiään todella suureksi ja uskoo saavansa kaikki syntinsä anteeksi. Poliisin kollegiaalisessa suojelujärjestelmässä löytyy lestadiolaiselle poliisille lestadiolainen suojelija.

Katso
Julkinen selvistyspyyntö maaherra Eino Siuruaiselle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/julkinen-selvityspyynt-maaherra-eino.html

Syyttäjä Sulo Heiskarin toimia ei tutkita. Siitä pitää huolen hyvä-veli verkosto. Heiskarin suojelija on korkealta taholta.
Katso
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätös
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/apulaisvaltakunnansyyttj-kalskeen-pts.html

Tiedotusvälineet edustavat valtaenemmistöä eli ovat pääosin keskustalaisten miehittämiä. Sanomalehti Kalajokilaakso ei kerro oikeaa totuutta Erkki Ahon asioista vaan virallisen totuuden, jonka antajana on Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottaja syyttäjä Sulo Heiskari. Varsin erikoinen menettely. Heiskarilla on tarve varmistaa virallisen tiedon perillemeno.

Sanomalehti Kalajokilaakso on pitänyt nimeäni näkyvillä Ismo Kuneliuksen palstoilla ilkeilymielessä. Tällainen menettely tuntuu minusta pahalta ja sillä leimataan minua entistä enemmän. Luonnollisesti poliitikon pitää kestää arvostelua, mutta silloin on hyvä kertoa myös oikeat tiedot asioista. Toisaalta kirjoituksilla on myös positiivinen puoli eli asia on esillä vaikka väärällä tavalla. Miksi Kalajokilaakso ei voi kertoa totuutta asioissa?

Keskipohjanmaa ei ole myöskään kertonut oikeaa totuutta asioissa, vaan on tyytynyt
ns."virallisen totuuden" kertomiseen oikean totuuden sijasta. Onko Keskipohjanmaan hallintoelimissä olevilla hyvä-veli-järjestelmän henkilöillä vaikutusta siihen, ettei oikeaa totuutta voida kertoa? Kalajoen toimitus tietää hyvin, ettei voi kirjoitta kriittisesti Kalajoen kaupungin asioista tai muutoin tietyt henkilöt lähestyvät Heikki Gummerusta vähintäänkin puhelimitse. Minusta olisi reilua, asiallista ja oikeaa tiedonvälistystä kertoa oikea totuus muun muassa syyttäjä Sulo Heiskarin, poliisi Raimo Ollilan ja Raili Myllylän ja kumppaneiden toimista. Miksi Keskipohjanmaa ei kerro oikeaa totuutta? On yhteiskunnan, kalajokisten ja Erkki Ahon ja hänen lähiomaistensa etu, että oikea totuus kerrotaan tiedotusvälineissä ja samalla puhkaistaan yhteiskunnan mätäpaiseita.

Johtopäätökset

Raili Myllylän teot on tehty olosuhteissa, joissa ei ole vaara rikostutkinnoista eikä syytteistä. Ei ole vaaraa myöskään oikean tiedon leviämisestä, koska tiedotusvälineet ovat pääosin keskustalaisten hallinnassa. Tämä tekee keskustalaisen Raili Myllylän ja kumppaneiden teot entistä rankemmiksi.
Minulla on velvollisuus valtuuston varapuheenjohtajan toimia siten, että Kalajoen kaupungin virka- ja luottamushenkilöt noudattavat lakia toimissaan.
Minulla on yksityishenkilönä oikeus vaatia oikeutta itselleni sekä maineeni puhdistamista. Oikeutta Suomessa on äärettömän vaikea saada oikeuslaitoksen kautta, mutta oikeudensaanti helpottuu, kun asia otetaan esille tiedotusvälineissä näyttävästi.

Mistä tuntee Erkki Ahon vastustajan?

Erkki Ahon vastustaja leimaa Erkki Ahon yhteistyökyvyttömäksi ja epäluotettavaksi pystymättä perustelemaan kantaansa. Erkki Ahon vastustaja puhuu ympäripyöreitä eikä ole perehtynyt tosiasioihin. Erkki Ahon vastustajalla ei noudata toimissaan Erkki Ahon periaatteita: avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja lainmukaisuus. Erkki Ahon vastustaja ei ole valmis kohtaan Erkki Ahoa silmästä silmään tiedotusvälineiden läsnäollessa. Erkki Ahon vastustaja ei ole perehtyyt Erkki Ahon tekemään 1879 sivuiseen aineistoon tai DVD-dokumenttiin Hätähuuto Suomesta.

Mitä ovat ne oikeat asiat jotka tiedotusvälineiden tulisi kertoa?

Perehdy asioihin näistä linkeistä
Erikoinen isänpäivä - tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Korkeimman oikeuden päätös syyttäjän esteellisyydestä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/korkeimman-oikeuden-paatos-syyttajan.html

Miksi lehdet eivät kerro totuutta Erkki Ahon syrjinnästä Kalajoella? Miksi poliisi ei tutki? Minä olen valmis kuin partiopoika asioiden selvittämiseen ja syyllisten vastuuseen saattamiseen.

Ei kommentteja: