keskiviikko 19. elokuuta 2009

Oikaisuvaatimuksista äänestystulos

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli 10.8.2009 kokouksessaan ympäristötarkastajan virkajärjestelyjä ja ympäristösihteerin tehtävien hoitamista (§ 205). Kaupunginhallitus käsitteli asiaa aikaisemmin 9.6.2009 § 180. Silloin asia esiteltiin niin, että ympäristötarkastaja Riina Maari Mäkelälle on myönnetty hoitovapaata 1.8.2006, jonka jälkeen vapaa on jatkunut useissa jaksoissa äitiys/vanhempainloma/hoitovapaana. Viimeinen jakso päättyy 31.5.2009. Asianomaisella henkilöllä on lomaoikeutta 36 päivää ja hänen lomansa on vahvistettu ajalle 1.6.-21.7.2009. Hänelle myönnettäneen palkatonta hoitovapaata 22.7.-6.8.2009 väliselle ajalle. Henkilö on anonut ajalle 7.8.-8.12.2009 äitiyslomaa ja vanhempainlomaa ajalle 9.12.2009-19.6.2010.
Riku Halmeenpää on hoitanut viransijaisuutta 10.3.2008 alkaen ja viransijaisuus päättyy 31.5.2009.

Teknisen johtajan Erkki Hirsimäen esityksestä Kalajoen kaupunginhallitus päätti. että
Ympäristötarkastajan kesäloman ja tulevien lakisääteisten vapaiden ajaksi ei palkata viransijaista.
Rakennustarkastaja Osmo Heikkala nimetään suostumuksensa mukaisesti toistaiseksi hoitamaan ympäristösihteerin virkavastuullisia tehtäviä ja hänen varalleen suostumuksensa mukaisesti rakennustarkastaja
Matti Heikkilä
Rakennustarkastaja oikeutetaan ostamaan asiantuntijapalveluita Oy Ecospec Ltd:ltä toistaiseksi
Sopimus Oy Ecospec Ltd:n kanssa hyväksytään.


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen. Keskustelun kuluessa Jorma Untinen esitti, että asia jätetään pöydälle.

Oikaisuvaatimuksia asiasta

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli asiaa 30.6.2009 § 199. Asiasta olivat jättäneet oikaisuvaatimuksen Hanna Halmeenpää, Vuokko Saari, Mari Niemelä, Kari Untinen ja Markku Männistö sekä toisen oikaisuvaatimuksen yrittäjä Marko Sievinen.
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin esityksestä kaupunginhallitus päätti panna päätöksen väliaikaisesti täytäntöön siihen saakka kunnes päätös on lainvoimaisesti ratkaistu.

Oikaisuvaatimusten uusi käsittely

Hanna Halmeenpää, Vuokko Saari, Mari Niemelä, Kari Untinen ja Markku Männistö olivat tehneet oikaisuvaatimuksen asiassa 22.6.2009.

Oikaisuvaatimus

Kalajoen kaupungin hallintosäännön (27.9.2005 § 111) 28 §:n mukaan toimivalta virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty.
Hallintosäännön 1 §:n mukaan hallintosäännön ohella kaupungin toimitaan ohjataan johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena.
Toimivalta ympäristösuojeluviranomaiselle kuuluvassa tehtävässä kuuluu Kalajoen ympäristölautakunnan johtosäännön (23.2.2009 § 52) mukaan ympäristölautakunnalle. Oikeus siirtää ympäristölautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa kuuluu johtosäännön mukaan ympäristölautakunnalle.
Voimassa olevan ympäristölautakunnan delegointipäätöksen mukaan toimivaltaa ympäristönsuojeluasioissa on siirretty ympäristötarkastajalla, Ympäristötarkastajan ollessa vuosilomalla tai virkavapaalla ja viransijaisen puuttuessa, ei Kalajoen kaupungissa ole ympäristölautakunnan delegointipäätöksen tarkoittamaa virkamiestä.
Kalajoen kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa nimittäessään rakennustarkastaja Osmo Heikkalan hoitamaan ympäristösihteerin virkavastuullisia tehtäviä ja hänen varalleen rakennustarkastaja Matti Heikkilän. Kaupunginhallitus ei myöskään voi käyttää otto-oikeutta asiassa, ellei toimivaltainen toimielin (ympäristölautakunta) ole ensin tehnyt asiassa päätöstä.
Toimivallan ylityksen lisäksi kaupunginhallituksen päätös 9.6.2009 § 180 on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska ympäristölautakunnalle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi ympäristösuojeluhallintolain 10 § mukaisesti.
Lisäksi viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa, tulle olla tehtävien edellyttämä pätevyys (L kuntien ymp.suojelun hallinnosta 1986/64 7 §). Rakennustarkastaja Osmo Heikkalan pätevyyttä toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ei ole kaupunginhallituksen päätöksessä perustellusti osoitettu.
Asiantuntijapalvelun ostoa Oy Ecospec Ltd:ltä ei ole hankintalain mukaisesti kilpailutettu, kun hankinnan ennakoitavissa oleva kustannus on yli 15 000 euroa (2007/348 15 §). Tätä ei voi Kalajoen ympäristövalvonnan tehtävien hoidon tapauksessa perustella kiireellä, koska kiire ei johdu hankintayksiköstä.

Marko Sieväsen oikaisuvaatimus

Yrittäjä Marko Sievänen toteaa oikaisuvaatimuksessaan seuraavaa:
Hankintalain (JulkHankL 1 ja 15 §) mukaan kunnan on kilpailutettava palveluhankinta, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on 15 000 euroa tai enemmän. Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa (JulkHankL 17 §) joka tässä tapauksessa Kalajoen kaupungin ja Oy Ecospec Ltd välillä solmitun sopimuksen perusteella olisi 52 vko x 12h/vko x 40 euroa/tunti= 24 960 euroa (tarkemmin arvon laskemisesta JulkHankL 17-19 §). Hankintaa ei saa jakaa eriin, osiin tai laskea poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi (JulkHankL 20§).

Hankinlain mukainen suorahankinta (JulkHankL 5 §) ilman kilpailuttamista voisi tulla kyseeseen lähinnä hankintalain 67 ja27 pykälien perusteella, jolloin ehtona olisi, että sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Toisin sanoen, molempien ehtojen tulisi toteutua: 1) sopimuksen tekeminen tulisi olla välttämätöntä ja 2) hankintalaissa säädettyjen määräaikojen muodostamisen hankintayksiköistä riippumattomista, ennalta arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi mahdotonta.

Ehto yksi ei ole toteutunut, koska vaihtoehtoisena mahdollisuutena on teknisen johtajan tekemän esityksen mukaan, vieläpä säästötavoite huomioon ottaen, ollut esimerkiksi ympäristösihteerin tehtävän hoitaminen palkkaamalla ympäristöntarkastajan virkaan puoliaikainen henkilö. Ehdon kaksi suhteen tilanne on sama, koska ympäristönsihteerin viimeisimmän virkavapaan päättymisajankohta ja sen jälkeen käytettävissä olevat, ja myös vahvistetut, lomaoikeudet eivät mitenkään ole voineet olla ennakolta arvaamattomia äärimmäisen kiireen aiheuttaneita syitä, koska esimerkiksi KVTESin mukaan äitiys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa.

Teknisen johtajan esitys kaupunginhallitukselle

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 4 §:n mukaan ympäristönsuojelun yleissuunnittelua johtaa kaupunginhallitus. Järjestely koski puhtaasti organisointia eikä ympäristönsuojelua. Näin ollen kaupunginhallitus voi perustellusti päättää organisoinnista ilman, että ympäristölautakunta olisi ottanut asiaan kantaa.

Kuntalain 44 § mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Näitä virkavastuullisia tehtäviä hoitamaan kaupunginhallitus nimesi rakennustarkastaja Osmo Heikkalan. Kysymys hänen pätevyydestään hoitaa ympäristönsihteerin virkavastuullisia tehtäviä on yksiselitteinen. Hänellä on virka ja hän siis toimii virkavastuulla.

Kaupunginhallituksen päätös koskee periaatteessa koko sitä aikaa, jona vakinainen viranhaltija on poissa viranhoidosta eli 19.6.2010 saakka. Päätökseen sisältyi ajatus, että asiaa tarkastellaan uudestaan kuluvan vuoden lopulla niiden kokemusten perusteella, joita kokeiluaikana saadaan. Kaupunginhallitus päättikin nimenomaisesti, että puolen vuoden kuluttua laaditaan seurantaselvitys asiasta. Seurantaselvitys valmistuu siis ajalta 1.6.-30.11.2009.

Vakinaisen viranhaltijan ”viralliseksi tulkittava” ilmoitus on tullut sähköpostilla vasta 12.5.2009. Ennen tätä sellaiset toimenpiteet kuin ulkopuolisen palvelun kilpailuttaminen ei luonnollisestikaan ollut mahdollista. Lopulta todettiin, että kilpailutukseen ei asiassa ole enää aikaa.

Tekninen johtaja esitti, että edellä mainitut seikat huomioon ottaen kaupunginhallitus katsoo, että väliaikaisen ulkoisen palvelun ostamisen kilpailuttaminen ei ole ollut tarpeellista eikä käytännössä kaupunginhallitukisesta johtumattomasta syystä mahdollistakaan. Kaupunginhallitus hylkää molemmat oikaisuvaatimukset perusteettomina. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy teknisen johtajan esityksen.
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen äänin 7-2.

Erkin kommentit asiaan: Entisenä ympäristölautakunnan puheenjohtajana ja nykyisenä valtuuston varapuheenjohtajan olen ehkä Kalajoen päättäjistä paras asiantuntija asiassa. Katson, että Kalajoen kaupunginhallituksen menettely on väärä, koska

1. Menettelyä ei voida perustella säästösyillä, koska elinkeinojohtaja on 26.6.2009 päätöksellään nro 97 valinnut Kalajoen kaupungin yritysneuvojaksi Mirja Mustosen. Yritysneuvoja ei ole Kalajoen kaupungille välttämätön virkamies tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa ympäristötarkastajan palveluista joudutaan luopumaan. Määräaikaisen ympäristötarkastajan työsuhteen päättämisessä ei siis ole kysymys säästöistä. Teknisen johtajan Erkki Hirsimäen laskelmat säästöistä oli täyttä päättäjien sumutusta eli harhaanjohtamista, koska laskelmissa oli verrattu vääriä asioita.

2. Teknisen johtajan käsitys siitä, että kun on olemassa virka, niin virkaa hoitava henkilö toimii virkavastuulla ja virkavastuullisia tehtäviä hoitamaan voidaan nimetä kuka tahansa virkamies, on varmasti väärä. Virka edellyttää myös pätevyyttä hoitaa virkaa virkavastuulla. Hirsimäen logiikan mukaan ympäristötarkastajan tehtäviin voidaan nimetä vaikka siivoja, jos hän on virkasuhteessa Kalajoen kaupunkiin.

3. Tekninen johtaja johtaa kaupunginhallitusta harhaan ilmoittamalla, että vakinaisen viranhaltijan ”viralliseksi tulkittava” ilmoitus on tullut sähköpostilla vasta 12.5.2009. Tämä ei pidä paikkaansa vaan vakinainen viranhaltija on ilmoittanut asiasta Kalajoen kaupungille jo aikaisemmin eli lain edellyttämässä ajassa eli helmikuussa.
Vakinainen viranhaltija ”pakotettiin” ottamaan lomaa 1.6.-21.7.2009 jotta va. ympäristöntarkastaja Riku Halmeenpään työsuhteen päättäminen näyttäisi lailliselta toimenpiteeltä.

4. Teknisen johtajan Erkki Hirsimäen ilmoitus siitä, ettei ulkopuolisen palvelun kilpailuttaminen ollut mahdollista, koska viranhaltijan ”viralliseksi tulkittava” ilmoitus tuli vasta 12.5. on täyttä valetta. Ympäristötarkastajan äitiysloman sijaisuuden jatkaminen oli tiedossa Kalajoen kaupungilla jo helmikuussa 2009. Silloin asia ei ollut esillä, koska ei ollut tarvetta lopettaa va. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään työsopimusta, koska Riku Halmeenpää hoiti tehtävänsä moitteettomasti ja kiitettävästi.
Lisäksi tulevien kuntaliitosten johdosta on erittäin tärkeää, että Kalajoen kaupungilla on oma ammattitaitoinen virkavastuulla toimiva ympäristötarakstaja, jonka palveluja voidaan käyttää myös ympäristökunnissa ennen kuntaliitoksia. Kysymys on myös Kalajoen imagosta ympäristöasioiden hoitajana.

5. Va. ympäristötarkastajan työsuhteen määräaikaisessa katkaisemisessa on kiistatta kysymys syrjinnästä. Syrjinnän takana ovat kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja keskustan MTK-lainen siipi hännystelijöineen. Käytännön toteutuksen asiassa on joutunut tekemään kaupungin tekninen johtaja, kaupunginjohtajan juoksupoika Erkki Hirsimäki. Rakennustarkastajien Osmo Heikkalan ja Matti Heikkilän kirjallista suostumusta asioiden järjestelyille ei ole olemassa, vaan heidät on painostettu ottamaan tehtävät vastaan. Kilpailutus olisi tullut suorittaa lain mukaisesti.

6. Kaupunginhallituksessa asia meni läpi sen takia, että monelle kaupunginhallituksen jäsenelle on tärkeämpää olla kultapossukerhon jäsen kuin se, että tehdään oikeita ja lainmukaisia päätöksiä. Osa kaupunginhallituksen jäsenistä on uusia ja kokemattomia, jotka katsovat, että on parempi olla kuuliainen valtaapitäville, jotta uraputki ei katkea. Siksi laittomuudenkin voi hyväksyä, vaikka olisi poliisi ammatiltaan. Vanhemmat kaupunginhallituksen jäsenet ovat jo siinä pisteessä, etteivät he erota väärää oikeasta, koska eivät ole sitä tehneet aikaisemminkaan. Surullista, mutta totta.

On todennäköistä, että asian seuraava käsittelyvaihe tapahtuu Oulun hallinto-oikeudessa ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

Katso aikaisemmat jutut:

Ympäristötarkastajan määräaikaisen työsuhteen päättäminen oudolla tavalla
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/05/ymparistotarkastajan-maaraaikaisen.html

Ympäristölautakunnan puheenjohtajan lausunto
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/06/ymparistolautakunnan-puheenjohtajan.html

Oikaisupyyntö ja kyselytunti
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/07/oikaisupyynto-ja-kyselytunti.html

Ei kommentteja: