torstai 22. lokakuuta 2009

Putoaako pallilta – heiluuko häkki?
On syytä epäillä, että Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja tekninen johtaja Erkki Hirsimäki ovat antaneet markkinaoikeudelle väärän lausuman. Lisäksi he ovat antaneet kaupunginhallitukselle väärän lausuman ja on syytä epäillä, että kysymyksessä on asiakirjan väärentäminen. Tapaus liittyy epäiltyyn vt. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään syrjintään ja kysymyksessä on näin ollen mahdollisen rikollisen toiminnan peittely ja mahdollisiin rikoksiin syyllistyneiden suojelu virka-asemaa ja luottamusmiesasemaa väärin käyttäen. Teko on erittäin raskas ja aiheuttaa varmasti oikeudelliset toimenpiteet vastuussa olevia henkilöitä vastaan.

Selostus tapahtumista

Soitin 6.10.2009 Kalajoen kaupungin henkilöstöjohtajalle Pekka Ollilalle ja pyysin nähtäväkseni markkinaoikeuteen lähetetyn Kalajoen kaupungin vastineen. Pekka Ollila sanoi, ettei vastinetta ole tehty.
Sen jälkeen soitin markkinaoikeuteen asian esittelijälle Aulis Ahteelle, joka kertoi, että vastine on tullut jo 16.9.2009. Lähetin kaupunginjohtajan sihteerille sähköpostin ja hän vastasi siihen. Tässä sähköpostivaihtomme.

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 7. lokakuuta 2009 12:16
Vastaanottaja: minna.ruonala@kalajoki.fi
Aihe: vastine markkinaoikeudelle

Minna Ruonalalle

Kalajoen kaupunki on antanut vastineen markkinaoikeudelle, mutta vastinetta ei ole esitelty kaupunginhallitukselle. Pyysin Pekka Ollilalta tuota vastinetta, mutta hän kertoi ettei sellaista ole tehty tai hän ei ainakaan tiedä sellaisesta. Soitin markkinaoikeuteen ja sieltä kerrottiin, että Kalajoen kaupungilta on tullut vastine.

Pyydän ottamaan kopion tuosta markkinaoikeuteen lähetetystä vastineesta. Haen kopion tuosta vastineesta vaikka huomenna (8.10.2009) torstaiaamuna kaupungintalon neuvontapisteestä.

Kalajoki 7.10.2009 Erkki Aho


Kopio vastineesta löytyy infosta nimelläsi. Vastine on kannanotto mahdolliseen toimenpidekieltoon.

Ystävällisin terveisin,
Minna Ruonala
Kaupunginjohtajan sihteeri
Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki
08-4691 203
044-4691 203
minna.ruonala@kalajoki.fi
www.kalajoki.fi


Kävin hakemassa neuvontapisteestä markkinaoikeuteen lähetetyn vastineen. Ihmettelin kuitenkin ettei siinä ollut allekirjoituksia.
Selvittelin asiaa tarkemmin ja sain tietooni, että markkinaoikeudelle on lähetetty kokonaan toisenlainen vastine kuin minulle valtuuston varapuheenjohtajalle annettu vastine on. Myös Kalajoen kaupunginhallitukselle saatettiin tiedoksi tuo ”väärä vastine” kaupunginhallituksen kokouksessa 12.10.2009.

Markkinaoikeuteen lähetetty vastine on tiedoiltaan huomattavasti erilainen ja se käsittelee totuutta varomattomasti. Siinä johdetaan tietoisesti oikeutta harhaan ja sitä on siksi syytä epäillä vääräksi lausumaksi oikeuskäsittelyssä. Sen ovat allekirjoittaneet kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja tekninen johtaja Erkki Hirsimäki.


Markkinaoikeudelle annettu tietoTässä kaupunginhallitukselle annettu tieto

Kävin tiistaina 13.10.2009 pyytämässä Kalajoen kaupungin reskontranhoitajalta tietoja Ecospec Ltd:lle maksetuista laskuista. Reskontranhoitaja kieltäytyi antamasta niitä minulle. Sovin torstai- aamuksi (15.10.2009) tapaamisen talousjohtaja Juhani Yli-Parkaan kanssa. Häneltä sain tarvitsemani tiedot eli Ecospec Ltd:lle maksetut maksut.


Liitteessä olevista tiedoista ilmenee, että Ecospec Ltd:lle on maksettu kesä-, heinä- ja elokuun aikana 5 933 euroa arvonlisävero 0%. Kun tämä kolmen kuukauden summa kerrotaan neljällä, niin saadaan vuoden todennäköiseksi laskutukseksi 23 732 euroa. Lisäksi Ecospec Ltd on tehnyt muuta ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvaa työtä 2 190 euron arvosta joten summa nousee 25 932 euroon. Tämä summa on suurempi kuin Kalajoen kaupungin markkinaoikeudelle ilmoittama alle 15 000 euron summa. On siis syytä epäillä väärää lausumaa oikeudelle ja kysymyksessä on oikeuden tahallinen harhaanjohtaminen.

Kaupunginhallituksen vastineen virheet minun mielestäni ovat seuraavat asiat:

1. Ecopec Ltd:n kanssa on tehty toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Se merkitsee sitä, että tarkastelujakso on yksi vuosi. Kustannukset ovat silloin enemmän kuin 15 000 euroa, vaikka kaupungin vastineessa toisin väitetään.
2. Vastineessa todetaan, että kilpailutukseen ei olisi ollut aikaa. Tämä on totuuden vääristelyä, sillä tiedossa oli, että vt. ympäristötarkastajan työsuhde on äitiysloman sijaisuus, mikä päättyy 31.5.2008. Yleisesti oli tiedossa ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana pidin selvänä, että vt. ympäristötarkastaja jatkaa tehtävissään niin kauan kunnes varsinaisen viranhaltijan lomansijaisuudet edellyttävät. Vt. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpää hoiti tehtävänsä kiitettävästi joten ei ollut mitään syytä etsiä muita ratkaisuja ainakaan kulujen karsimisen perusteella. On otettava huomioon, että samanaikaisesti palkattiin yritysneuvoja joten kaupungin kulusäästöjä ei voida käyttää perusteena tässä asiassa. Yllättävän sairausloman käyttäminen perusteena on kaukaa haettu ratkaisu, mikä on salattu kaupunginhallitukselle annetusta vastineesta. Väite siitä, ettei suullisia sopimuksia kaupungissa tehdä on mielestäni totuuden vääristelyä.

3. Kalajoen kaupunginhallitukselle annettuun mahdolliseen asiakirjaväärennökseen on merkitty otsikko Valittajan todellinen mahdollisuus tulla valituksi sisältää vääräksi tiedoksi epäiltyä asiaa ja myös sellaista tietoa, jota ei ole markkinaoikeudelle annettu. Asiakirjaväärennökseksi epäiltävässä kappaleessa, jolla kaupunginhallitusta on johdettu harhaan, ilmoitetaan, että valittajalla on mahdollisuus osallistua toimitettavaan kilpailuun.

Aikaisemmat tapahtumat näistä linkeistä


Juridinen argumentointi

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
15 luku 1 § (24.7.1998/563)
Perätön lausuma tuomioistuimessa
Jos
1) todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa,
2) asianosainen tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla kuulusteltaessa tai
3) muu henkilö tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
Mitä edellä 1 momentissa säädetään, on voimassa myös kuultaessa henkilöä pääkäsittelyssä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta käyttäen videoneuvottelua, puhelinta tai muuta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 a §:ssä tarkoitettua teknistä tiedonvälitystapaa. (16.5.2003/361)

15 luku 7 § (24.7.1998/563)
Todistusaineiston vääristeleminen
Joka saadakseen syyttömän tuomituksi rangaistukseen tai muuten toista vahingoittaakseen kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, on tuomittava todistusaineiston vääristelemisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen käytettäväksi tai itse käyttää sitä harhauttavalla tavalla tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa

15 luku 11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

16 luku 8 § (24.7.1998/563)
Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle
Joka antaa viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen kirjallisen todistuksen tai siihen rinnastettavan teknisen tallenteen taikka laadittuaan sellaisen todistuksen tai tallenteen antaa sen toiselle sanottuun tarkoitukseen käytettäväksi, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle tuomitaan myös viranomaisen erityisen valvonnan alaisen toiminnan harjoittaja taikka tämän edustaja tai palveluksessa oleva henkilö tai valvottavan yhteisön tilintarkastaja, joka lakiin perustuvan tarkastuksen yhteydessä tai lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta muuten täyttäessään antaa valvovalle viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen suullisen tiedon.

33 LUKU (24.8.1990/769)
Väärennysrikoksista
1 §
(24.8.1990/769)
Väärennys

Joka valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena, on tuomittava väärennyksestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava. (13.6.2003/514)
40 luku 7 § (12.7.2002/604)
Virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa
1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään taikka
2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden,
hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Rikoslain 11 luvun 9 §:n mukaan syrjintä määritellään näin:

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaanrodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon.

3 luku 6 § (13.6.2003/515)
Tahallisuus
Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä

5 luku 6 § (13.6.2003/515)
Avunanto
Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.
Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan avunantona.

Ei kommentteja: